Utviklingsplaner for de ulike alderstrinnene

- oppdatert juli 2019

I Sjetne skal utvikling være overordnet resultater i arbeidet med å utvikle fotballspillere.

Læring i fotball, å bli bedre til å skape og løse spillsituasjoner, er avhengig av at spillerne kjenner igjen typiske situasjoner som oppstår i kamp. Da kan de utvikle evnen til å bevege seg lurt og handle fornuftig i situasjonene. For å bli bedre til å gjenkjenne og mestre situasjonene trenger spillere å erfare situasjonene på ny og på ny. De må kort og godt få mye øving i slike tilpassede spillformer, slik vi beskrev under spesifisitetsprinsippet. Slik trening i en bestemt spillform kaller vi «repetisjon uten gjentakelse» – siden treningen i seg selv gir variasjon av betingelsene. Variasjonen kommer av at situasjonene aldri blir helt like, fordi spill - motspill aldri kan forutbestemmes fullt ut. Motspillerens handlinger vil være bestemmende for om det er lurt av ballføreren å sentre eller å føre ballen videre. Dette er en av de viktigste grunnene for at vi ønsker at treningene skal bestå av mye fotballspilling.

Målet med utviklingsplanene for de ulike alderstrinnene er å støtte opp om hovedprinsippene i spillestilen til Sjetne. Det er derfor viktig å huske at vi ikke ønsker å lære spillerne våre ferdigheter eller vaner som vi senere må avlære de. Kontroller gjerne at treningsplanen er i tråd med hovedprinsippene i spillestilen vår.

De viktigste retningslinjene for treningene er å følge aktivitetsprinsippet. Det betyr:

 • Kom raskt i gang med treningen.
 • Unngå stillestående «køer».
 • Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.
 • Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig

For å lykkes med dette anbefales det å ha nok trenere til å kunne dele opp spillerne i grupper på ca 4 – 6 stykker, og at alle trenerne på forhånd vet hva som skal gjennomføres.

Sportslig Utvalg i Sjetne Fotball oppfordrer alle trenere til å ta i bruk treningsøkta.no. Her finnes det gode bibliotek over øvelser, og NFF har også lagt opp forslag til økter for de ulike alderstrinnene. For å få tilgang til disse øktene logger man inn på treningsøkta.no med brukernavn og passord som kan fås av sportslig utvalg.

Utviklingsplaner for 6- 7 år – 3er-fotball
Her handler det om en første introduksjon til fotballen. Aktiviteten i dette alderstrinnet skal være preget av lek. Selv om aktiviteten er lekbasert, skal den også være fotballspesifikk. Det betyr at all aktivitet gjennomføres med en fotball. I Sjetne vil dette alderstrinnet få tilbud om 1 trening med ca 1 times varighet. Det er derfor viktig å holde fokus på temaene vi ønsker å øve på.

NFF foreslår følgende fordeling av treningsøkten for dette alderstrinnet:

 • SJEF OVER BALLEN 40 %
 • SPILLE MED/MOT 10 %
 • SMÅLAGSSPILL 40 %
 • SCORINGSTRENING 10 %

Viktigste tema å øve på:

 • Pri 1 – Ballhåndtering, dvs føring/vending, føring/finte/drible, 1A
 • Pri 2 – Valgsituasjoner med ballhåndtering i en lek
 • Pri 3 – Smålagsspill, 2-mot-2 og 3-mot-3 (Husk jevnbyrdighet!)
 • Pri 4 – Scoringstrening hvor fokus er å utføre en hard sentring
 • HUSK at kampene i dette alderstrinnet er ei treningsøkt! Tenk utvikling, og bruk kampene til å øve 

Eksempel: Det å gjennomføre øvelser som Hauk og due, Krabba eller Haien kommer MED BALL, trener ballhåndtering, blikk og valg som er veldig spillikt. Det å føre ballen over til motsatt side vil være ulikt fra gang til gang, og spilleren får oppleve ulike situasjoner med ulike valg som enten fører ham over til trygg side eller at han blir tatt og heller må øve på å være førsteforsvarer. 

TIPS! Vær tålmodig og bruk gjerne samme øvelser 4 - 5 treninger. Det tar tid før spillerne forstår øvelsen, og enda lengre tid før de går lei.

Øvingsmomenter til kampen – bruk kampen som utviklingsarena!

 • Formasjon er ikke viktig i dette alderstrinnet.
 • Skryt uhemmet av de som klarer å sentre en pasning, uansett hvor det er på banen.
 • Fokuser på ballhåndtering, 1A og plassering ved avslutninger – Forsterk gjennom ros!

Utviklingsplaner for 8 -9 år – 5er
Her handler det om innlæring av fotballferdigheter, noe som betyr at treneren må være mer bevisst på å ha en veiledende trenertilnærming, som betyr å stille spørsmål og la spillerne finne svaret selv. Bruk virkemidler som forenkling, forsterkning og tilpasning for å tydeliggjøre læringsmomentene. Aktiviteten i dette alderstrinnet skal fortsatt være preget av lek. Selv om aktiviteten er lekbasert, skal den også være fotballspesifikk. Det betyr at all aktivitet gjennomføres med en fotball. I Sjetne vil dette alderstrinnet få tilbud om 1 trening med ca 1 times varighet. Det er derfor viktig å holde fokus på temaene vi ønsker å øve på.

NFF foreslår følgende fordeling av treningsøkten for dette alderstrinnet:

 • SJEF OVER BALLEN 30 %
 • SPILLE MED/MOT 20 %
 • SMÅLAGSSPILL 40 %
 • SCORINGSTRENING 10 %

Viktigste tema å øve på, med kvalitet i læringsmomentene:

 • Pri 1 – Ballhåndtering, dvs føring/vending, føring/finte/drible, 1A
 • Pri 2 – Valgsituasjoner med ballhåndtering i en lek
 • Pri 3 – Smålagsspill, 2-mot-2 og 3-mot-3 (Husk jevnbyrdighet!)
 • Pri 4 – Scoringstrening hvor fokus er å utføre en hard sentring (plassere) til side for keeper
 • Pri 5 – Pasningsspill og medtak / mottak (forståelse av pasningsskyggen – sidestille seg for å skaffe seg rom ved medtak / mottak)
 • Pri 6 – Keeperferdigheter – komme ut for å gjøre målet mindre – 1A
 • HUSK at kampene i dette alderstrinnet er ei treningsøkt! Tenk utvikling, og bruk kampene til å øve.

Eksempel: Det å gjennomføre øvelser som Hauk og due, Krabba eller Haien kommer, MED BALL, trener ballhåndtering, blikk og valg som er veldig spillikt. Det å føre ballen over til motsatt side vil være ulikt fra gang til gang, og spilleren får oppleve ulike situasjoner med ulike valg som enten fører ham over til trygg side eller at han blir tatt og heller må øve på å være førsteforsvarer. 

TIPS! Vær tålmodig og bruk gjerne samme øvelser 4 - 5 treninger. Det tar tid før spillerne forstår øvelsen, og enda lengre tid før de går lei.

Øvingsmomenter til kampen – bruk kampen som utviklingsarena!

 • Keeperen kaster alltid ut til nærmeste spiller.
 • Keeperen er bakerste spiller – begynn med å involvere keeperen i spillet utenfor keepersonen.
 • Både i kamp og spill på trening, ha fokus på at forsvarsspillere skal sidestille seg ved utkast fra keeper – gjøre det enklere å lese spillet og se hva/hvem som kommer.
 • Nå er det på tide å tenke formasjon i forhold til å begynne spille med vinkler, og at vi ønsker at ballen skal gå fra ledd til ledd. En formasjon som støtter opp om spillestilen til Sjetne er 1-2-1.
 • Fokuser på ballhåndtering, pasninger, 1A og plassering ved avslutninger

Utviklingsplaner for 10-11 år – 7er
Her handler det om å fortsette innlæring av fotballferdigheter. Treneren har en veiledende trenertilnærming, som betyr å stille spørsmål og la spillerne finne svaret selv. Bruk virkemidler som forenkling, forsterkning og tilpasning for å tydeliggjøre læringsmomentene. Aktiviteten i dette alderstrinnet blir mer rettet inn mot det å spille sammen med andre, samtidig som vi skal fortsette å utvikle kreative enkeltspillere.

Aktivitetsprinsippet er fortsatt viktig for dette alderstrinnet, noe som betyr at man kommer raskt i gang med treningen, unngår kø, god flyt i aktivitetene og ball i så mange aktiviteter som mulig. For å lykkes med dette anbefales det å ha nok trenere til å kunne dele opp spillerne i små nok grupper, og at alle trenerne på forhånd vet hva som skal gjennomføres.

NFF foreslår følgende fordeling av treningsøkten for dette alderstrinnet: 

 • SJEF OVER BALLEN 20 %
 • SPILLE SAMMEN MED/MOT 30
 • SMÅLAGSSPILL 40 %
 • SCORINGSTRENING 10 %

Viktigste tema å øve på, med kvalitet i læringsmomentene:

 • Pri 1 – Pasningsspill og medtak / mottak (forståelse av rom – skape/nekte rom - vinklede pasninger - pasning og bevegelse – skaffe seg tid og rom gjennom medtak)
 • Pri 2 – Smålagsspill, 2-mot-2 / 3-mot-3 / 4-mot-4 / 5-mot-5 (Husk jevnbyrdighet!)
 • Pri 3 – Keeperferdigheter – både som 1A og for å avverge mål.
 • Pri 4 – Scoringstrening med fokus på angrep på siste 1/3
 • Pri 5 – 1. Angriper - føring/vending, føring/finte/drible – sammen med andre
 • Pri 6 – Gjenvinning og omstilling – fra 1A til 1F og fra 1F til 1A
 • HUSK at kampene i dette alderstrinnet er ei treningsøkt! Tenk utvikling, og bruk kampene til å øve

Eksempel: En fin oppvarmingsøvelse for å trene basisferdigheter for pasning og medtak/mottak er pasningssirkelen. Her kan alle i gruppa delta, hvor halvparten danner en ytre sirkel som har ballen. Resten av gruppa danner en indre sirkel som skal starte en bevegelse som gir en pasning. Denne øvelsen kan bygges ut (kaste baller for demping evt heading tilbake, evt vende og finne ny spiller å sentre til) og treneren kan fokusere på ulike momenter fra gang til gang (for eksempel at man bruker navnet til den man ønsker en pasning fra – stemmebruk).

TIPS! Vær tålmodig og bruk gjerne samme øvelser 4 - 5 treninger. Det tar tid før spillerne forstår øvelsen. Det er også viktig å bruke øvelser som det er mulig å bygge ut og skape progresjon i. 

Øvingsmomenter til kampen – bruk kampen som utviklingsarena!

 • I 7er fotball er det viktig at vi bruker en formasjon som støtter opp om hovedprinsippene i spillestilen til Sjetne. Det betyr at man kan spille i vinkler, gjennom ledd og at man får brukt bredden i spillet.
 • Keeperen kaster ut til nærmeste spiller.
 • Keeperen er bakerste spiller – utfordre keeperen i spillet utenfor keepersonen.
 • Både i kamp og spill på trening, ha fokus på at forsvarsspillere begynner å tenke sideforskyvning for å dekke farlig sone foran mål.
 • Tørre å spille oss ut gjennom midtbanen. Husk vinkler – ut, inn, ut.
 • Tørre å stå igjen 1-mot-1 i forsvar.
 • Fokus på avslutning av angrepet når vi er inne på siste 1/3 og foran målet til motstanderen.
 • Forsterk gjennom ros! 

Utviklingsplaner for 12-14 år – 9er/11er

Mens utviklingsplanene i barnefotballen i stor grad handler om å utvikle de individuelle og til dels de relasjonelle ferdighetene, fokuserer utviklingsplanene i ungdomsfotballen på de relasjonelle, strukturelle og kampdimensjonen. Vi glemmer ikke den individuelle dimensjonen, men i ungdomsfotballen blir det fokus på utvikle individuelle ferdigheter som en konsekvens av relasjonelle og strukturelle ferdigheter. For eksempel begynner det nå å bli viktigere å kunne heade og slå langpasninger. Treneren har fortsatt en veiledende trenertilnærming, som betyr å stille spørsmål og la spillerne finne svaret selv. Vi fortsetter å bruke virkemidler som forenkling, forsterkning og tilpasning for å tydeliggjøre læringsmomentene, men vil etter hvert trene mer på struktur i 1:1-øvelser.

9er og 11erfotball vil i større grad sette krav til spillernes forståelse til soneforsvar, offside og samhandling mellom leddene i laget både offensivt og defensivt. 

Vi ønsker også at lagene i Sjetne Fotball vurderer om de skal lage egne utviklingsplaner for en lavterskelgruppe og en spillerutviklingsgruppe. Disse gruppene har forskjellige utgangspunkt. En lavterskelgruppe har mindre aktivitetsnivå, og målet er å skape stor aktivitet på spillernes egne premisser. Graden av medbestemmelse er stor i en slik gruppe. I Sjetne Fotball ønsker vi at begge gruppene skal trene sammen, men med differensiert treningsinnhold. 

Viktigste tema å øve på, med kvalitet i læringsmomentene:

 • Pri 1 – Pasningsspill og medtak / mottak (forståelse av rom – skape/nekte rom - vinklede pasninger - pasning og bevegelse – skaffe seg tid og rom gjennom medtak)
 • Pri 2 – Smålagsspill, 4-mot-4 / 5-mot-5 (Husk jevnbyrdighet!)
 • Pri 3 – Keeperferdigheter – både som 1A og for å avverge mål.
 • Pri 4 – Scoringstrening med fokus på angrep på siste 1/3
 • Pri 5 – Gjenvinning og omstilling – fra 1A til 1F og fra 1F til 1A
 • Pri 6 – Introduksjon til 2A og 2F
 • Pri 7 – Introduksjon til soneforsvar og offside
 • HUSK at kampene i dette alderstrinnet fortsatt må ses på som ukens viktigste treningsøkt! Tenk utvikling, og bruk kampene til å øve. 

Eksempel: En fin oppvarmingsøvelse for å trene basisferdigheter for pasning og medtak/mottak er pasningssirkelen. Her kan alle i gruppa delta, hvor halvparten danner en ytre sirkel som har ballen. Indre pasningssirkel skal da starte en bevegelse som gir en pasning. Denne øvelsen kan bygges ut (kaste baller for demping evt heading tilbake, evt vende og finne ny spiller å sentre til) og treneren kan fokusere på ulike momenter fra gang til gang (for eksempel at man bruker navnet til den man ønsker en pasning fra – stemmebruk).

TIPS! Vær tålmodig og bruk gjerne samme øvelser 4 - 5 treninger. Det tar tid før spillerne forstår øvelsen. Det er også viktig å bruke øvelser som det er mulig å bygge ut og skape progresjon i. 

Øvingsmomenter til kampen – bruk kampen som utviklingsarena!

 • I 9er og 11erfotball er det viktig at vi bruker en formasjon som støtter opp om hovedprinsippene i spillestilen til Sjetne. Det betyr at man kan spille i vinkler, gjennom ledd og at man får brukt bredden i spillet.
 • Keeperen kaster alltid ut til nærmeste spiller.
 • Keeperen er bakerste spiller – utfordre keeperen i spillet utenfor keepersonen.
 • Både i kamp og spill på trening, ha fokus på at forsvarsspillere begynner å tenke sideforskyvning for å dekke farlig sone foran mål.
 • Tørre å spille oss ut gjennom midtbanen. Husk vinkler – ut, inn, ut.
 • Tørre å stå igjen 1-mot-1 i forsvar.
 • Fokus på avslutning av angrepet når vi er inne på siste 1/3 og foran målet til motstanderen.
 • Forsterk gjennom ros! 

Utviklingsplaner for 15-19-år – 11er

Det er viktig med økter som inneholder både lavterskelnivå og for de som ønsker å bli best mulig. Trenerens opplegg må treffer spillegruppas nivå, motivasjon og interesse.

Videreutvikling soneforsvar 3F og 3A

For å lykkes med et godt pasningsspill i et lag er ballfører (1A) avhengig av hjelp fra både spiller som er nærmest ballfører (2 A) og de som er litt lengre unna (3 A). Et godt angrepsspill fordrer at vi som lag gjør oss STORE i både bredde –og lengderetningen.  

Ved å sette fokus ballfører til de "seks, åtte eller ti andre" vil dette gi flere spillpunkter og effektive angrep. I tillegg: med riktig vinkel og avstander hos flest mulig medspillere vil det skape enda flere ballførere med hovmesterblikk! 

Selvsagt har vi ikke glemt ballføreren. Han eller hun er der hele tida. Vi skaper bare endra flere forutsetninger for ballfører og for at laget skal lykkes. I del to vil fokus være på 1A.

 

Sjetne Extra for jenter, gutter og keepere

For de spillerne og keeperne som ønsker en ekstra trening i uka, vil Sjetne tilby noe vi kaller Sjetne Extra. Dette er et tilbud til alle i aldersgruppen 10 – 16 år som ønsker en ekstra fotballøkt i uka. Treningene vil ha som målsetting å utvikle kreative enkeltspillere, både 1-mot-1 og i forhold til pasningsvalg. 

Dette vil være et tiltak på tvers av lag og alderstrinn. Treningene er åpen for alle som ønsker å delta, men vil særlig rette seg mot de spillerne som har motivasjon for å nå lengst mulig og bli best mulig ut fra egne forutsetninger. Treningen skal bidra til at spillerne får et eierforhold til egen utvikling.

Det vil være spillerutviklerne for jenter og gutter som vil være ansvarlig for det fotballfaglige innholdet i øktene. Øktene gjennomføres i samarbeid med trenerne fra de ulike alderstrinnene.

 

Sjetne TINE Fotballskole

Sjetne Fotball arrangerer Sjetne TINE Fotballskole for 9 – 12 åringer siste uken av sommerferien før skolen starter på. Her vil barna få en kick-start på fotballhøsten. I tillegg får de spille med jenter og gutter i ulike årskull. Målsetning for skolen er at det skal være fotballfaglig utvikling og sosialt.

 

Tiltak for å implementere klubbens sportsplan

Skal sportsplanen virke på feltet, må den være godt forankret hos alle i klubben. Derfor er det viktig at den praktiseres i all den daglige aktiviteten, og at den implementeres som en naturlig del i klubbens fora for trenere og ledere. 

Implementering og videreutvikling av sportsplanen skal skje i tett dialog med trenerne i Sjetne Fotball på blant annet trenerforum. Det betyr at ulike deler av sportsplanen vil være tema på trenerforumene som Sportslig Utvalg arrangerer gjennom året. Til trenerforumet inviteres alle trenere på alle alderstrinn i både Sjetne Fotball og Sjetne ABI. 

Trenerutvikler: 
Dette er trenernes trener i klubben. Har ansvar for oppfølging og veiledning på feltet gjennom lagsbesøk og veiledning i praksis. Trenerutvikleren i Sjetne Fotball vil ha et spesielt fokus på de yngste aldersgruppene, og invitere seg med på noen treninger for å sikre at trenerne får god oppfølging på ”feltet”. Et slikt besøk vil da omfatte organisering av økta, veiledning av spillerne og en introduksjon til de viktigste retningslinjene for god fotballaktivitet i Sjetne

Sjetneil.no og Rubic er Sjetne Fotballs viktigste informasjonskanal. Alle lag skal kommunisere på Rubic . Vi ønsker også at flest mulig skal bruke nettsidene våre sjetneil.no, der følgende innhold publiseres:

 • Sportsplan for Sjetne Fotball med retningslinjer for den sportslig utviklingen.
 • Klubbhåndboken for Sjetne Fotball over hvordan vi skal drifte fotballagene.
 • Kampkalender for hele Sjetne Fotball
 • Oversikt over treningstider
 • Kontaktinformasjon til alle ledere, trenere, oppmenn og ansvarlige i Sjetne Fotball
 • Referater fra styremøter og annen nyttig informasjon