Lagbygging og spillerutvikling i Sjetne

- oppdatert juli 2019

Relasjonen mellom spillerne er viktig – at de trives sammen, har godt samhold, har så lik motivasjon som mulig, og at de synes det er artig og møtes på trening. Skal vi lykkes i begrepet lagbygging i aldersbestemt fotball er tidsaspektet helt avgjørende. Vi må ha en relativt stabil spillergruppe, og de voksne må ha langtidsperspektiv på det de holder på med. Klarer vi å få til dette, er det ingen tvil om at trivselen blant spillerne holder seg og at frafallet blir mindre. For, det å slutte med noe vi trives med, og sammen med folk vi liker å være sammen med, er ikke lett. I Sjetne Fotball blir dette dobbelt viktig, all den tid størrelsen på kullene vil variere, noe som or oss kan få det utslaget at enkelte trinn nærmest er borte.

Hva er lagbygging? 
 Lagbygging er av oss forstått som å gi alle utøvere på det alderstrinn vi skal lede et sosialt og sportslig tilbud fundamentert på en del enkeltfaktorer. Dette handler blant annet om:

  • Kollektive avtaler - Her kan forstås respekt for hverandres tid og hverandres ulikheter, respekt for motspillere, dommere og de voksne. Dette skal selvsagt også gjelde for trenere/ledere.
  • Ivareta ulikheter - Være klar over at «klovnen», «den stille», «stjerna», «arbeidshesten», «villmannen» og alle andre typer innenfor laget hver på sitt vis er viktige for totalen.
  • Raushet med ros. Ikke alltid fordi ting er utført perfekt, men fordi spilleren genuint prøver.
  • Sørge for at spillernes ambisjoner, både kollektivt og individuelt, i størst mulig grad ivaretas, men vær tydelig på at det er trener/leder som har det avgjørende ordet.
  • En avklaring av mål - Felles utgangspunkt og forståelse mellom lagledelsen og spillerne/foresatte er avgjørende for om det er moro å være med. Det er svært viktig med en tydeliggjøring av hensikt med laget – hvorfor holder vi på med dette – hva er det vi ønsker å oppnå? Dette må legges til grunn for krav til oppmøte på trening, antall treninger, krav til innsats på trening etc.

Spillerutvikling 
 I Sjetne Fotball mener vi det ikke er noen motsetning mellom lagbygging og spillerutvikling, men at det faktisk er to sider av samme sak. Ingen spillere blir gode alene, og har du det store talentet, og jobber hardt for å bli bedre blir du oppdaget uansett. Dessuten mener vi det ikke bare er de beste som skal gis mulighet til å utvikle seg sportslig.

I mange fora hvor disse spørsmålene diskuteres er det blindt fokus på de beste, helt ned på i barnefotballen. Dette er feil etter vår mening. Nettopp derfor er lagbygging en vesentlig faktor for å gi alle som vil optimale muligheter for utvikling innenfor et trygt kollektiv. Fokuset vårt er at det er de spillerne vi til enhver tid disponerer som er de viktigste, uansett nivå. Sjetne er en breddeklubb og vi trenger alle for å stille lag.

Husk barnefotballformelen: Trygghet + Mestring = Utvikling

Vi vektlegger selvsagt sportslig utvikling mer og mer ettersom spillerne blir eldre. Dette går også på trenernes kompetanse i ungdomsfotballen. Vi må sørge for at spillerne har progresjon i utviklingen av fotballferdigheter, og kan sette seg nye mål. I ungdomsfotballen (fra fylte 13 år) kan vi også gjerne si at: 

Trygghet + Utfordring = Trivsel

For de spillerne og keeperne som ønsker en ekstra trening i uka, vil Sjetne tilby noe vi har valgt å kalle Extra-trening. Dette er et tilbud til ALLE i aldersgruppen 11 – 16 år som ønsker en ekstra fotballøkt i uka. Treningene vil ha som målsetting å utvikle kreative enkeltspillere, både 1-mot-1 og i forhold til pasningsvalg og -gjennomføring. Sjetne Extra vil være et tilbud i perioder av året.