Retningslinjer for fotballaktiviteten i Sjetne

- oppdatert juli 2019

Sjetne følger NFFs prinsipper for læring og trivsel. Dette betyr at vi i Sjetne ønsker å legge til rette for opplevelse og læring gjennom god fotballaktivitet i forenklede spillsituasjoner. Aktiviteten gir muligheter til å prøve og å feile, observere med- og motspillere og prøve på nytt i nye situasjoner. Spillerne erfarer og mestrer gradvis spillsituasjonene. Dette skjer uten trenerens detaljerte instruksjoner. Visst er trenerne der, dels for å legge opp aktiviteter og dels for å justere aktivitetene dersom de ikke fungerer optimalt. Men først og fremst er de der for å forsterke og skryte når spillerne lykkes. 

Vi forsterker gjennom å legge inn betingelser i spillet, for eksempel touchbegrensninger, sonespill og ved igangsetting bakfra. Vi tilpasser spillsituasjonen slik at vanskelighetsgraden for spillerne er ulik. Spillere med liten erfaringsbakgrunn må få mye tid og rom for å se alternativene. Spillere med større erfaringsbakgrunn må få mindre tid og rom for at de skal utvikle seg.

Forenkling, forsterkning og tilpasning kombineres med en problembasert tilnærming fra oss trenere, det vil si at spillerne gjennom spørsmål og «veiledning» fra oss utfordres til å finne egne og gode løsninger i ulike spillsituasjoner. Denne erfaringsbaserte læringen gjennom spillsentrert fotballaktivitet og en mer veiledende trenertilnærming gir bedre forutsetninger for å utvikle spillernes evne til å gjøre gode handlingsvalg til beste for laget sitt. Spillets egenart tilsier at en spillsentrert tilnærming er den beste ferdighetsutviklingen både for enkeltspilleren og laget i forsvar og angrep. 

For å lykkes med å utvikle gode fotballspillere i Sjetne har Sportslig Utvalg satt opp en del retningslinjer for fotballaktiviteten i vår klubb. Disse er beskrevet videre i dette kapittelet og skal ligge langt fremme i bevisstheten til våre trenere når vi planlegger og gjennomfører treningene i hverdagen. 

Aktivitetsprinsippet 
 Fotballferdighet er en praktisk ferdighet. Det vil si at bevegelser, ferdighetsrepertoar og samspill må praktiseres og øves dersom spillerne skal utvikle seg. La derfor spillerne være i aktivitet så mye som mulig i ei økt! Jo mindre treningstid laget har, jo større del av tiden bør brukes til praksis. Høy aktivitet gjør at spillerne er aktive både kroppslig, mentalt og sosialt. De er «til stede» i økta med hele seg. Da er potensialet for læring i fotball størst. 

Fotballtrenere i Sjetne skal etterleve aktivitetsprinsippet, og i dette ligger det noen organisatoriske utfordringer for treneren som er viktig å fokusere på:

 • Kom raskt i gang med treningen.
 • Organiser treningen slik at det blir flyt i aktivitetene og få unødvendige pauser
 • Unngå stillestående «køer».
 • Pass på at ingen «melder seg ut» og passiviseres.
 • Hvilke gruppestørrelser og -inndelinger er hensiktsmessige?
 • Bruk ballen i så mye av aktivitetene som mulig.

Aktivitetsprinsippet er like gyldig for alle årskull i Sjetne Fotball.

Spesifisitetsprinsippet 
 Spesifisitetsprinsippet er grunnleggende for all læring. Spesifisitet i læring er ikke det samme som «spesialisering», men handler om det faktum at du blir bedre til det du øver på. Kort sagt, øvelse gjør mester. Skal du bli bedre til å spille fotball, må du først og fremst øve på å mestre den typen situasjoner som er særpreget for fotballspillet. 

I Sjetne Fotball innebærer spesifisitetsprinsippet at vi legger vekt på funksjonelle treningsøvelser, altså at det er godt samsvar mellom det som skjer i kampen, og innholdet i treningene. Helt konkret betyr det at vi ønsker utvikling av fotballspillere gjennom mye spilling på treningene. Målet bør være at 40 – 50 % av treningsøkta benyttes til spillsekvenser eller smålagsspill hvor fokuset er å øve på og forsterke momenter fra Sjetne sin spillestil.

Differensiering 
 Aktivitetene må legges til rette slik at hver enkelt spiller opplever mestring så ofte som mulig. Det er trenernes ansvar å tilrettelegge treningene slik at hver enkelt spiller får utfordringer som er i tråd med sine ferdigheter. 

I Sjetne Fotball vil vi at deler av treningsøkta organiseres slik at spillere med relativt likt ferdighetsnivå øver sammen. Dette vil sikre raskere individuell framgang og best ferdighetsutvikling på alle nivåer, som igjen er sentrale forutsetninger for å øke selvtillit og motivasjon hos alle. 

Differensiering handler om hvordan vi kan dele inn treningsgruppa og tilpasse treningen til den enkelte.

For det første: Alle trenger ikke å gjøre det samme på trening. Når vi driver pasningstrening, kan vi variere avstand og pasningstype etter de ulike spillernes erfaring og nivå. Vi kan organisere tre øvelser med ulik vanskelighetsgrad og fordele spillerne ut fra hva de har mest behov for. Eller vi kan la noen drive skuddtrening mens andre arbeider med pasninger.
For det andre: Differensiering handler ikke først og fremst om å dele gruppa inn i «de gode» og «de mindre gode». Differensiering er å individualisere treningen innenfor rammen av laget. Dette kan for eksempel gjøres ved å utfordre spillere som har kommet langt i utviklingen av fotballaktiviteter til å utføre fellesøvelsen med feil fot, eller bruke mindre touch enn de andre.
 For det tredje: Differensiering handler også om at trenere gir tilbakemeldinger tilpasset det individuelle modnings- og ferdighetsnivået.

Treneren bør tenke differensiering både når det gjelder organisering, øvelsesutvalg og læringsmomenter. Målet er å oppnå både trivsel og ferdighetsutvikling for alle – både for dem som har kommet langt, og for dem som ikke har kommet så langt i sin utvikling. Å gjøre dette på en god måte krever både planlegging, utprøving og øving fra trenerens side. Husk: Start i det små, og differensier i deler av økta.

La oss understreke at faste løsninger på differensiering, dvs. at du i store deler av treningsåret har de samme gruppene, ikke er differensiering, men seleksjon.

Spesielt om differensiering i barnefotballen 

Jo yngre ungene er, dess viktigere er det at fellesskapet og det sosiale preger treningsøktene. Sportslig Utvalg vil derfor anbefale at vi i Sjetne bruker differensiering som virkemiddel for utvikling av fotballferdigheter først fra 9-10 års alderen. Men her må trenerne ute på feltet bruke skjønn.

Sportslig Utvalg vil også anbefale at trenerne i barnefotballen forklarer hensikten med differensiering i et foreldremøte før man starter med differensiering på treningsfeltet. Det er viktig at foreldrene forstår hvorfor vi ønsker å bruke differensiering som virkemiddel for utvikling, og at differensiering er vesentlig forskjellig fra topping av lag. I Sjetne skal vi aldri toppe lag i barnefotballen! Det betyr også at differensiering er et virkemiddel i treningshverdagen.

Jevnbyrdighet 
 På et årstrinn finner en stor variasjon i modning, motivasjon og ferdighetsnivå. Denne variasjonen forandres kontinuerlig, og vi voksne må være tålmodige. Ved å være utviklingsorientert og følge ”utviklingstrappa” til den enkelte spilleren tett, får vi med flest mulig, lengst mulig og best mulig. Ved å ha mangfold i hvert lag på årstrinnet vil det bidra til både trygghet (spille med kamerater) og utfordringer (spille med dem som har kommet lenger, og med dem som ikke har kommet så langt i ferdighetsutviklingen). Utgangspunktet for mestring vil da være godt. Dette er oppskriften for å oppnå trivsel og utvikling.

I både barne- og ungdomsfotballen skal vi i Sjetne prøve å skape jevnbyrdighet når vi spiller på treningene. I fotball vil jevnbyrdig motstand fremme både mestring og ferdighetsutvikling. Når vi spiller mot noen som er langt bedre enn oss, opplever vi lite mestring siden vi sjelden får til det vi prøver på. Er vi på den andre siden totalt overlegne motstanderen, er det altfor lett å få til det vi prøver på. Det kan gi mestringsfølelse, men fører i liten grad til læring og utvikling. Jevnbyrdighet mellom lagene gir begge parter en bedre tilpasset utfordring. Spillerne må gjøre sitt beste for å få det til, men det er ikke gitt at de lykkes. Betydningen av jevnbyrdighet gjelder både på lags- og individnivå: Det at motstanden er hensiktsmessig tilpasset, gir de beste betingelsene for individuell utvikling. Trenere kan overføre dette til treningsfeltet: Hvordan skape jevnbyrdig motstand i spilløvelser? Hvordan balansere forutsetninger og utfordringer når vi trener på delferdigheter? Hvordan differensiere på ulike måter slik at den enkelte og gruppa møter omgivelser som er godt tilpasset spillernes ferdigheter? Husk at fotballspill dreier seg om å mestre motstand. En av trenerens utfordringer er derfor å skape jevnbyrdige spill - motspill- situasjoner på treningsfeltet. 

I ungdomsfotballen brukes divisjonssystemet for å skape jevnbyrdighet i kamp. Det blir derfor viktig at man melder på lagene i riktig divisjon i forhold til prinsippet om jevnbyrdighet.

Spesielt om jevnbyrdighet i kampen for barnefotballen

Trenerne leder en fotballkamp der fair play, trivsel og utvikling er hovedmålet! Våre spillere og motstanderlagets spillere skal gjennom en passe dose trygghet og utfordringer mestre ute på banen. Jevne, tette kamper er resepten for dette. I Sjetne erkjenner vi at dette er viktig for utvikling, og trenere fra Sjetne legger derfor vektlegge på: 

 • At begge lag respekterer press-sonen, slik at angrepslaget får kontroll over starten på angrepet.
 • Hvis motstanderen eller vårt lag ligger under med 4 mål tar vi kontakt med motstanderens trenere slik at det laget som ligger under setter inn på en ekstra spiller. Dette slik at begge lagene opplever mestring og at det skapes jevnbyrdighet.

Vi bruker hodet og justerer litt på laget ut fra stillingen i kampen. Hvis vårt lag leder med flere mål, kan vi bruke flere virkemidler, som eksempelvis: 

 • Spilleren som trives som back uten spill i ryggen, utfordres som sentral midtbane
 • Den venstrebeinte spilleren flytte over på høyresiden
 • La midtstopperen spille spiss, og spissen spille midtstopper

Ligger vi under, lar vi:

 • Våre beste spillere utfordre motstanderlagets beste spillere
 • De andre spillerne helst spille i trygge roller

Samarbeid og Hospitering 
 I Sjetne ønsker vi å bruke differensiering som det viktigste verktøyet for å utvikle spillere. Dette er forankret i verdisettet til Sjetne, hvor vi har en rolle som breddeklubb og er mer lik en grendeklubb enn de fleste andre byklubbene i Trondheim. Vi opplever store utfordringer med å hindre frafallet, og sikre store nok treningsgrupper per kull. I Sjetne ønsker vi derfor å fokusere på samarbeidsmuligheter mellom kullene, og gjerne så tidlig som mulig. Fra Sportslig Utvalg sin side er det også ønskelig med samarbeid internt i kullene fra Sjetnemarka og Okstad så tidlig som mulig. Brukt på riktig måte kan samarbeid skape muligheter som: 

 • Flere treningsarenaer, og gi enkeltspillere mulighet til å trene flere ganger.
 • En større arena for differensiering og trening hvor spillere med like ferdigheter trener sammen
 • En sosial arena hvor spillerne blir kjent med hverandre gjennom fotballen

Samarbeid vil også kreve en del av både trenere og spillere, og dette må man ikke ta for lett på. Dette kan gjelde områder som: 

 • Etablere tillit mellom spillere i ulike kull.
 • Etablere tillit mellom spillere og trenere i ulike kull.
 • Alle kull må bruke differensiering i treningsarbeidet sitt, slik at spillerne og foreldre er kjent med hvorfor vi gjør dette i Sjetne.

Det Sjetne som klubb kan bidra med i samarbeid mellom kullene er: 

 • Prioritere disse gruppene ved tildeling av treningstid.
 • Bidra til praktisk og lik forståelse av differensiering gjennom arrangementer som Trenerforum.
 • Etablere en felles spillestil for Sjetne, og felles retningslinjer for utviklingsplaner på de ulike årstrinnene.
 • Etablere noen felles øvelser i Treningsøkta.no som alle lagene i Sjetne bruker, som kan bygges ut i form av progresjon, og som støtter opp om vår spillestil.
 • Etablere noen felles sosiale arenaer for spillerne i Sjetne, som gjør at man kan etablere og utvikle relasjoner på tvers av kullene. En felles cup kan for eksempel være et slikt tiltak.

Mens hospitering er et verktøy for utvikling av enkeltspillere, så ser vi at samarbeid på tvers av årskull er et godt verktøy for å bygge ned kullgrenser og skape arenaer for differensiering. Det finnes selvfølgelig spillere som også kan ha godt av hospitering, og da har Sportslig Utvalg laget egne retningslinjer for hospitering. Disse gjelder fra ungdomsfotballen. 

Spesielt om hospitering i barnefotballen 

I Sjetne Fotball praktiserer vi ikke hospitering i barnefotballen. Utvikling av spillere i barnefotballen ønsker vi at trenere løser gjennom virkemidler som differensiering og jevnbyrdighet.

Nivåpåmelding og inndeling av lag
 Det hjelper lite å ha jevnbyrdige lag innad hvis lagene vi møter har kommet mye lenger eller nettopp har startet sin fotballaktivitet. Å velge rett nivå er ofte avgjørende for jevnbyrdighet i kampen. Erfaring fra tidligere sesonger må være det viktigste kriteriet ved påmelding. Vant dere nesten alle kampene i fjor, er det naturlig å melde laget på det høyeste nivået. Har fjorårets resultater gitt en god blanding av både seiere, uavgjort og tap, er et nivå på ”midten” det nivået dere sannsynligvis bør delta på. Ga fjorårets resultater flest tap, gir det laveste nivået de beste forutsetningene for jevne og gode kamper. 

I NFF Trøndelag er det felles påmeldingstidspunkt for alle lag i ungdomsfotballen, og en egen frist for barnefotballen (11 – 12 år). De som spiller sonekvelder gjennom ABI har et eget opplegg hvor kampoppsett går på omgang mellom klubbene på sørsiden av byen. 

I tillegg ønsker NFF Trøndelag at en spiller kun skal spille på ett lag. I dette ligger det også at kretsen ikke tillater oppmelding av lag i en høyere årsklasse. I tillegg ble det fra 2015 innført felles kampdag for de ulike årskullene. Kretsen innfører disse tiltakene for å redusere belastning på spillere, slik at en spiller enten deltar på kamp med laget sitt eller hospiterer opp en årsklasse – og ikke begge kamper. 

I forbindelse med påmelding til serien vil Sportslig Utvalg i Sjetne invitere til en gjennomgang med de enkelte klubbene i forhold til hvilke planer de har for påmelding og lagsinndeling for neste sesong. Det er viktig at Sjetne melder på nok lag slik at alle får mye spilletid. Det er også viktig at de enkelte lagene har tenkt gjennom hvordan de skal tilby et kamptilbud som står til ambisjonene til spillergruppen, og eventuelt om man har et lavterskeltilbud (som f.eks 7er spill) slik at man fanger opp ulike ambisjoner i en gruppe. 

Om Miljølag i Sjetne 
 I Sjetne ønsker vi at alle i et årskull skal trene sammen, men med differensiert treningspåvirkning. Vi ønsker derfor ikke egne miljø-lag i et årskull. Årsaken til dette er at Sjetne er en breddeklubb, og alt vi driver med skal gjøres innenfor rammene av et miljø-lag. I Sjetne skal vi kunne tilby et lavterskeltilbud innenfor årskullene, eller i samarbeid mellom årskull hvis det er ønskelig. Vi ønsker at flest mulig spiller fotball lengst mulig. Det å holde treningsgruppa samlet, selv om vi differensierer treningen tror vi motvirker forfall. 

Her har vi som trenere i Sjetne et stort ansvar, og bidra til at alle spillere har et godt trenings- og kamptilbud over tid. I Trøndelag fotballkrets legger man opp til at klubbene kan stille med 7er lag i hvert årskull. I Sjetne bør regelen være at alle årskull i ungdomsfotballen også har et 7er lag for å sikre et lavterskeltilbud til de spillerne i gruppa som ønsker dette. 

Spesielt om inndeling av lag i barnefotballen 

Det arrangeres sonekvelder for aldersgruppen 7 – 10 år i Sjetne. Her skal man stille med så jevne lag som mulig, og følge retningslinjene under kapittelet om jevnbyrdighet underveis i kampen.

ABI har ansvaret for fotballaktiviteten fram til de er 8 år gamle. Aldersgruppen 9 – 12 år er fra og med 2019 organisert under Sjetne Fotball. NFF Trøndelag setter opp seriespill fra og med 11 år.

For årsklassene til og med 12 år oppfordrer Sjetne Fotball at vi stiller med så jevne lag som mulig til hver kamp, og bruke retningslinjene under jevnbyrdighetskapittelet til å justere motstanden. I årskullene 11-12 år skal vi også melde inn kampresultatene til kretsen, slik at man får et inntrykk av nivået på de ulike lagene i sin avdeling.

Kampgjennomføring

Barnefotballen 
 I barnefotballen skal alle spillere som møter opp til en fotballkamp spille like mye underveis i kampen.

I Sjetne skal Fair play være et viktig moment på trening og kamp. I barnefotball (6–12 år) ønsker vi at Sjetne sine trenere tar initiativ til et Fair play-møte med trenerne og dommer før kamp, når vi er hjemmelag. Viktige momenter å gå gjennom i Fair play-møtet er:

 • Det skal ikke være høyt press ved igangsetting fra motstanders keeper. Vi setter opp markeringer i form av kjegler som hjelper spillere og dommer å se press-sonene.
 • Hvis kampen er ujevn, kan et lag kan sette inn ekstra spiller ved 4 måls forskjell.

I forbindelse med gjennomføring av hjemmekamper skal vi også:

 • Gjennomføre Fair play-hilsen før og etter kampen
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. Dette slik at spillerne vet hvor heia-ropene kommer fra, og hvor trenernes rettledning kommer fra.
 • Vi skal gjøre dommeren god – husk at han/hun også trener for å bli bedre

Ungdomsfotballen 
 Sjetne Fotball har besluttet at i ungdomsfotballen skal alle spillere som møter opp til en fotballkamp spille minst 50 % av kampen.

I Sjetne skal Fair play være et viktig moment på trening og kamp. Spillere som pådrar seg unødvendige røde kort må forvente å bli kalt inn til en egen prat med styret i Fotballgruppa for å forklare oppførselen. 

I forbindelse med gjennomføring av hjemmekamper på Sjetne-banen skal vi:

 • Gjennomføre Fair play-hilsen før og etter kampen
 • Foreldre, foresatte og publikum finner sin plass på motsatt side av lagleder- og spillersiden. Dette slik at spillerne vet hvor heia-ropene kommer fra, og hvor trenernes rettledning kommer fra.
 • Vi skal gjøre dommeren god – husk at han/hun også er der for å bli bedre.

TRENERVETT I BARNE- OG UNGDOMSFOTBALLEN

Som trener er jeg et forbilde for spillerne mine. Da er det viktig at jeg utviser trenervett. I Sjetne Fotball gjør vi vårt beste for å følge retningslinjene for godt trenervett:

1)        Jeg er her for spillerne, ikke for meg selv eller mitt barn.

2)        Jeg ser og hører meg selv «utenfra» og spillerne «innenfra»

3)        Jeg velger å være positiv fordi jeg vet at min oppførsel – både positiv og negativ – smitter over på andre.

4)        Jeg påvirker både mine spillere, «benken» min, dommeren, motstanderlaget og publikum gjennom positiv språkbruk og kroppsspråk.

5)        Jeg ønsker å være et godt forbilde for spillerne mine og en god ambassadør for fotballen og klubben min.

6)        Jeg samarbeider med motstanderens trener om å skape jevnbyrdighet i kampen.

7)        Alle er like mye verdt. Jeg sprer både spilletid og oppmerksomhet.

8)        Jeg er utviklingsorientert og veileder spillerne mot neste spillsituasjon.

9)        Jeg gjør dommeren god og henger meg ikke opp i dommeravgjørelser.

10)    Jeg snakker positiv om klubben og andre trenere, slik at Sjetne opprettholder sitt gode rykte.

 

«De viktigste ferdighetene til treneren i barnefotballårene var rettferdighetssans, humør og evnen til å skape artige treninger.»
Oppsummering av svar fra 100 landslagsspillere

Turneringsbestemmelser 
 Sjetne arrangerer Sigdal cup hvert år som en barnefotballturnering for jenter i alderstrinnet 7 – 13 år. Sjetne har en egen arrangørorganisasjon som sikrer at Klubben følger NFFs turneringsbestemmelser, og søker NFF Trøndelag om godkjennelse. Sigdal cup er beskrevet nærmere i Klubbhåndboken til Sjetne Fotball. 

I Sjetne Fotball ønsker vi at lagene velger turneringer basert på det alderstrinnet som man befinner seg på. Vi ønsker at lagledelsen legger opp til en progresjon, slik at avstanden fra «hjemmemiljøet» og til turneringene øker i takt med alderen. På denne måten ønsker vi å sikre en progresjon i turneringstilbudet. Dette betyr:

 • 7 – 9 år – Cuper i Trondheim.
 • 10 år – Vurdere en reisecup med 1 overnatting i egen krets. Ellers delta på cuper i Trondheims-området.
 • 11 år – Vurdere en reisecup med 2 overnattinger, i egen krets eller nabokrets. Ellers delta på cuper i Trondheims-området.
 • 12 år – Som høydepunkt i sesongen, vurdere å delta på en cup lenger unna. Ellers delta på cuper i Trøndelag fotballkrets, og evt en lengre reisecup i nabokretsene.
 • 13 – 16 år – Sjetne Fotball ønsker å arbeide for at disse alderstrinnene har felles reisecup. Ellers vurderer de selv hvilke cuper de ønsker å delta på i egen krets og nabokrets.
 • 16 år & Junior – Vurdere om man ønsker å delta på nasjonal eller internasjonal turnering.

De enkelte lag i Sjetne Fotball skal velge eksterne turneringer som tar utgangspunkt i NFFs turneringsbestemmelser. Oversikt over godkjente cuper og turneringer i Trøndelag.