5 - Økonomi

Revidert: 01.09.19. Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2020

5.1 Medlemskontingent Sjetne IL
Alle som spiller fotball for Sjetne Fotball skal være medlem i Sjetne Idrettslag. Aktive utøvere som i løpet av året fyller 18 år og eldre må ha eget medlemskap (kan ikke inngå i familiemedlemskap). For spillere er dette spesielt viktig, da de ved skader ellers ikke vil være dekket av forsikringer gjennom idrettslaget (se punkt 5.5).

Alle oppmenn og tillitsvalgte i Sjetne Fotball må være medlemmer i idrettslaget. Vi oppfordrer til bruk av familiemedlemskap. For satser for medlemskontingent i Sjetne IL, se Sjetne IL sine hjemmesider: www.sjetneil.no. Faktura sendes ut direkte fra Sjetne Idrettslag (hovedlaget), og ved spørsmål vedrørende medlemskapet skal hovedlaget kontaktes.

5.2 Treningsavgift Sjetne Fotball
Alle spillere skal betale treningsavgift til Sjetne Fotball. Treningsavgiften faktureres ut en gang pr. år (mars/april) og treningsavgiften må være betalt innen forfall for å kunne delta på treninger, kamper og turneringer. Medlemskontingent til Sjetne IL må også være betalt for å være dekket av forsikring gjennom Sjetne Idrettslag. Spillere som ikke har betalt sine avgifter til Sjetne Fotball vil ikke være satt spilleberettiget i FIKS. Blir de benyttet i kamp må laget påregne bøter og poengtrekk av NFF Trøndelag, eller i den turneringen de deltar i. Bøter for bruk av ikke spilleberettiget spiller må det enkelte lag selv ta ansvar for.

Dersom det er behov for å få oppdelt treningsavgiften i to rater kan det i noen tilfeller avtales. Det tas da kontakt med kasserer i Sjetne Fotball. Faktura for treningsavgift blir sendt ut på epost til ansvarlig foresatt eller spiller (seniornivå), det er derfor viktig at riktig epostadresse på den som skal motta faktura ligger inne på spillerregisteret. Foresatt/spiller melder inn endringer i epost-adresse til oppmann, som har ansvaret for å holde registeret oppdatert.

Treningsavgiften for de enkelte aldersklasser kan variere fra år til år, avhengig av kostnadene ved å drive Sjetne IL og Sjetne Fotball, men det er en målsetning å holde disse så lave som mulig.

5.2.1 Fritak fra treningsavgift:
Det er ingen søskenmoderasjon på treningsavgiften
Spillere som har foresatte som er trener i Sjetne Fotball får følgende moderasjon: Aldersklasse t.o.m. 12 år - Halv treningsavgift Aldersklasse 13 år og over - Ingen treningsavgift

Fritak for treningsavgift gis bare til et barn i samme familie. Innehar en person flere verv, gis kun ett fritak. Har et lag flere trenere kan alle gis fritak hvis treningsbyrden er noenlunde likt fordelt. Det gis fritak for inntil 4 trenere (avhengig av størrelsen på spillergruppa). Har et lag flere trenere, eller ønsker å tilgodese også andre tillitsvalgte på laget med moderasjon, kan lagets totale mulige fritak fordeles på flere.

Eksempel: Et lag har tre trenere, oppmann og foreldrekontakt. Lagleder tar mye ansvar/oppgaver. Ved treningsavgift pr. spiller på kr 1000, og rett til fullt fradrag for spiller med foresatt som er trener for laget, har dette laget rett til fritak for totalt 3000 kr. Ved å fordele dette på f.eks. fire personer, blir fradraget 750 pr. spiller, og det må betales kr 250 pr. spiller.

Det er lagleders ansvar å melde inn til kasserer i fotballstyret hvem som skal ha fritak.

5.2.2 Hva går treningsavgiften til?
Treningsavgiften er den største inntektsposten i Sjetne Fotball. I tillegg kommer inntekter bl.a. fra dugnader, arrangement, offentlige tilskudd og sponsorer. Sjetne Fotball er helt avhengige av at treningsavgiftene blir betalt for å kunne opprettholde den ønskede aktiviteten for alle lagene. Dersom disse inntektene blir for lave, er alternativet å øke treningsavgiftene.

Treningsavgiftene går blant annet til å dekke:
• Drift og vedlikehold av Sjetne kunstgress, Okstad kunstgress og leie av TOBB Arena Sør i tillegg til andre baner når det er nødvendig (vinterleie eksterne baner)
• Leie av Sjetnehallen
• Lagsavgifter til NFF Trøndelag
• Kretskontingenter
• Kostnader til dommere
• Utstyr
• Felles møter trenere/lagledere/eksterne
• Trenerkurs/andre kurs

5.3 Lagskonti

Alle lag i Sjetne IL skal fra og med 15. februar 2015 benytte en konto i Sjetne IL sin kontostruktur for sitt lag. Alle utgifter/inntekter skal dokumenteres med bilag. Det må føres bilagsjournal og regnskap for hvert lag.

Regnskap med bilag skal leveres kasserer to ganger i året, før sommeren og før jul. Kvitteringer og bilag med kontoutskrift sorteres slik i en perm:

Bilag i perm:
1. Inngående faktura
2. Bakbilag
3. Utgiftsrefusjoner
4. Utgående faktura
5. Kontoutskrifter bank
6. Annet - diverse

Små kvitteringer som f.eks kassalapper skal én og én limes på et blankt A4 ark og settes i perm. Alle bilag skal konteres, det vil si at kontonummer, avdeling og underavdeling må føres på. Bilag skal signeres. Helst av både den som har brukt kostnaden og den som bokfører den.
Eks på kontering av cupdeltakelse for Fotball gutter 2003:
2 211 7275 Og dato og underskrift.
Der 2 står for fotball, 211 står for G2003 og 7275 står for Deltakeravgifter Cuper.

De fleste lag må også ha en kontantkasse, for kaffesalg og dommerutgifter blant annet. Kassedagbok skal føres for kontantkassen også, prøv og holde den så liten som mulig ved jevnlig å sette inn penger på lagskontoen.

Lagskassereren har en gjennomgang av rutiner med Sjetne Fotballs kassererer foran hver sesong, spørsmål rettes til kasserer i Sjetne Fotball.

5.4 Rutiner ved salg i forbindelse med arrangement

Ved arrangement i regi av Sjetne Fotball hvor det skal foregå salg av mat, lodd, billetter eller lignende, må visse rutiner følges for at regnskapet i etterkant skal kunne godkjennes.

Dersom det er behov for veksel bestilles dette i god tid fra kasserer. Oppgi sum og ca hvor mye veksel en trenger i hver valør. Ved utlevering av veksel kvitterer mottager på at en har mottatt beløpet. I etterkant av arrangementet må alle typer inntekter spesifiseres (i loddsalg, salg mat/drikke, billetter etc.). Kontanter må telles opp av to personer, som begge kvitterer på et oppgjørsskjema. Det utarbeides et regnskap over arrangementet, og kontanter settes inn på Sjetne Fotball sin bankkonto. Regnskap og bilag for arrangementet overleveres til kasserer.

5.5 Forsikringer
Alle som har betalt sine avgifter til Sjetne IL er dekket av Norges Fotballforbunds kollektive forsikringsavtaler.

NFF tilbyr også en utvidet forsikring, for den som ønsker det. Priser og vilkår finner du i linken over.

5.6 Dugnader

I Sjetne Fotball er det faste dugnader hvert år, i tillegg til dugnader de enkelte lag kan organisere for å få penger til lagskassen:

  • Rydding av Sjetne kunstgress/Getbanen
  • Sigdal Cup
  • Tilsynsvakter Sjetnehallen
Nå utvider vi også og fornyer Sjetne kunstgress. I den forbindelse trenger vi mer penger til egenandel, og vi er nødt til å ha ulike dugnader for å styrke egenkapitalen. 

1) Den første dugnaden blir salg av Bambusa sokker. Dette er sokker av høy kvalitet. Dette skal skje før jul 2020, så her er det mulighet også for fine julegaver. Mer info om denne dugnaden kommer veldig snart. 

2) Vi skal arrangere futsalcup i Sjetnehallen i romjula, 27.-30. desember. Dette blir en turnering for jenter og gutter 9-13 år, og alle foresatte må hjelpe til. 

3) I løpet av vinteren 2021 skal vi selge en ny utgave med Enjoy kort, disse har nå blitt heldigitale. 

Overskuddet fra alle disse tiltakene går til banefondet. 


Levert av IdrettenOnline