4 - Veiledning for lag

Revidert: 1.3.2021 Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2022

 

4.1 Ansvarsbeskrivelse for lagledelsen (trenere, oppmenn/lagledere, kampvert, foreldrekontakter, økonomiansvarlig) og foreldre/foresatte.

Trygge rammer:
Alle som påtar seg verv som trener eller oppmann i Sjetne Fotball skal ha levert gyldig politiattest til Sjetne IL. Ansvaret for kontroll av politiattest ligger til hovedstyret i Sjetne IL.

De som innehar verv som lagledere forplikter seg også til å følge klubbens interne bestemmelser (bl.a. sportsplan), følge Fair Play og gjøre seg kjent med NFFs bestemmelser for henholdsvis barne- og ungdomsfotball.

Foreldre/foresatte er en svært viktig ressurs for alle lagene, og det er viktig at flest mulig involveres så tidlig som mulig i driften av laget. Tilhørighet er viktig også for foreldre/foresatte!

Trenere og oppmenn fungerer som forbilder for barn og ungdom. Spillerne påvirkes av oppførselen til trener og laglederteamet, derfor er det viktig at de er bevisste sine handlinger. Verken trener(e) eller lagleder bør ta avgjørelser på vegne av laget uten å ha konferert med hverandre på forhånd. De har viktige funksjoner i laget og må derfor samarbeide tett.

Én person kan gjerne ha flere funksjoner/roller i laget, men det er ikke ønskelig at lag styres av enkeltpersoner. Det kan skape konflikter, i tillegg til at belastningen på denne personen over tid vil bli for stor. En bør også unngå at de ulike funksjonene i lagledelsen innehas i samme familie da oppmannen skal være behjelpelig med å løse konflikter som oppstår mellom spillere og mellom spillere og trenere.

I barnefotballen kan ansvaret mellom trener(e) og oppmann fordeles litt etter behov, mens oppgavefordelingen i ungdomsfotballen blir mer tydelig og arbeidsoppgavene flere. I ungdomsfotballen skal trenerens fokus være fullt og helt på det sportslige, mens oppmann har ansvar for det administrative i laget. Under kamp representerer lagledelsen klubben og er derfor iført Sjetne-klær slik at de er lett gjenkjennelige.

TRENER - har ansvar for det sportslige tilbudet:

• Treningsopplegg
• Treninger
• Laguttak
• Kampledelse
• Deltar på klubbens trener- og lagledermøter
• Spillersamtaler/-møter
• Følger opp hver enkelt spiller best mulig
• Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
• Ta trenerkurs
• Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har hovedansvaret for treningsopplegg, hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg

 

LAGLEDER - har ansvar for organisering av lagets aktiviteter:
• Oppdatering av spillelister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) på www.sjetneil.no
• Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter (se for øvrig klubbhåndbokas kapittel 5.2 om treningsavgifter)
• Samarbeide med foreldrekontaktene om foreldremøter
• Samarbeide med trenerne om spillermøter
• Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside
• Ansvarlig for påmelding til cuper
• Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert
• Ansvarlig for bestilling av utstyr
• Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
• Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
• Ansvarlig for omberamming av kamper
• Logistikkansvarlig ved bortekamper
• Bestille garderobe i Sjetnehallen til hjemmekamper hos dagligleder@sjetneil.no. Utenbyslag har krav på garderobe med dusj!
• Deltar på klubbens trener- og lagledermøter

KAMPVERT - har ansvar for bane/garderober på kampdag og oppfølging av Fair Play rundt banen på kampdag:
• Møtetidspunkt samtidig med spillere og trenere på kampdag
• Skal ha på den gule Fair Play-/kampvertvesten før og under kamp
• Ser over innbytterbenker før kamp og rydder om nødvendig
• Tar i mot bortelag og dommere ved hjemmekamper
• Ansvarlig for garderobene i TOBB-hallen når disse benyttes – inklusive låsing.
• Ansvarlig for utsetting og innhenting av hjørneflagg ved 11’er kamper
• Ansvarlig for (å delegere) rydding på og rundt banen
• Skal ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelse
• Tilse at dommeren får en positiv opplevelse. Evt. snakke med trenerne/oppmann om nødvendig
• Tilse at kun spillere/lagledelse oppholder seg på langsiden med innbytterbenkene Henvis alle andre, foreldre/foresatte og unger til motsatt side

ØKONOMIANSVARLIG - har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.):
• Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
• Levere forenklet regnskap til styret
• Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
• Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskassen)
• Ha dialog med økonomiansvarlig i Sjetne Fotball
• Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv.

FORELDREKONTAKT - har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
• Bindeledd mellom trenere/lagleder og foreldregruppa
• Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
• Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
• Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg
• Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere

FORELDRE/FORESATTE - har ansvar for å stille opp for laget og enkeltspillere:
• Møte på foreldremøter for laget (og gi beskjed dersom de ikke har anledning til å delta)
• Holde seg oppdatert om aktiviteter i laget via e-post og hjemmesider
• Delta på sin andel av dugnader som laget og klubben til en hver tid avholder
• Bidra til å spre en ”positiv ånd” i laget
• Støtte opp egne og andres barn i forhold til idretten
• Være tilskuer på kamper og gi positive tilbakemeldinger til spillerne

4.2 Foreldreinformasjon

4.2.1 Foreldremøter
Oppmann er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av foreldremøter. Foreldremøter skal avholdes minst to ganger pr. år, et møte før sesongen starter og ett møte etter sesongslutt.

Foreldremøtene skal være et fora hvor aktivitets- og ambisjonsnivået blir avstemt mellom foreldre og oppmenn/-trenere. Viktigheten av foreldremøter må ikke undervurderes. På foreldremøtene før seriestart skal oppgaveinstruksen for Kampvert gjennomgåes, dette er av stor betydning slik at vi i Sjetne arrangerer våre hjemmekamper etter NFFs bestemmelser.

Like viktig som det sportslige aktivitetsnivået og utviklingen til den enkelte spiller er ”det indre liv” i spiller/treningsgruppa. Skal en lykkes i et lagspill, er det å skape et godt og trygt miljø meget avgjørende. Momenter og tiltak for å skape dette bør synliggjøres for foreldregruppa. Godt miljø skaper trivsel og trygghet, som igjen fører til større utvikling og mindre frafall i spillergruppa. Foreldregruppa bør involveres i miljøskapende tiltak. Dette vil igjen skape en sterkere tilhørighet til laget. Det er mange eksempler på at stabile spillergrupper har et godt miljø og en sterk foreldregruppe i bunn.

4.2.2 Forslag til agenda på foreldremøter
Å sette dagsorden er opp til de enkelte lederne innen spillergruppen. Her er noen forslag til hva som bør diskuteres:

1. Fair Play
Hvordan framstår vi som lag og foreldregruppe slik at alle; motstandere, dommere, cuparrangører og ikke minst våre egne barn får en god opplevelse?

2. Sesongaktiviteter 
Generelt rundt aktiviteter i vår/høst - Hva vil bli lagt vekt på under treningene - Spillerstall - Treningssamling

3. Deltagelse i cuper 
• Vårsesong / Høstsesong, - Eventuelt reiser/overnatting - Langsiktige mål (start planleggingen i god tid)

4. Lagsorganisering generelt 
• Foreldreansvar
• Valg av evt. ny lagledelse, komiteer eller evt. dugnads/-økonomiansvarlig
• Lagorganisering generelt For at et lag skal fungere optimalt, er det viktig at flest mulig foreldre/foresatte engasjeres i laget. Dette kan blant annet skje ved at en med jevne mellomrom bytter på hvem som er i lagledelsen. Betydningen av å endre på lagledelsen skal ikke undervurderes som et ledd i å skape en mer engasjert foreldregruppe, og dette kan i det videre legge grunnlag for et mer sammensveiset lag.

5. Dugnader 
Gjennomgang av de faste klubbdugnadene og hvordan fordele disse. Det er viktig å få fram at dugnader anses som en obligatorisk ”betaling” for at spillerne skal kunne spille fotball uten at treningsavgiften skal forhøyes.

6. Økonomi/lagskasse 
På foreldremøtene bør en diskutere hvilken økonomi foreldregruppen ønsker at laget skal ha. Er det nok med en liten lagskasse fra kaffesalg, slik at hver enkelt spiller selv må dekke deltagelse i cuper osv, eller ønsker laget å ha en felles økonomi der dugnader og felles tiltak dekker kostnadene? Eller ønsker foreldrene at man skal prøve å få til en del dugnader for å redusere utgiftene for den enkelte? Det er også viktig å forhøre seg i foreldregruppen om noen har ideer til hvordan en kan få inn midler i lagkassen, kontakter som evt. kan sponse drakter osv. I diskusjonen rundt lagets økonomi bør en ta hensyn til at enkelte foreldre kan ha sterke meninger om at hver skal betale for seg, mens andre kanskje kan synes det er vanskelig å argumentere for mange dugnader. Her er det ulike hensyn å ta; økonomisituasjonen til hver enkelt familie og evne til å betale egenandeler. Vi skal heller ikke underslå den sosiale faktoren en dugnad kan ha.

7. Sosiale arrangement 
Det bør være en gjennomgang av hvilke sosiale arrangementer en skal ha i spillergruppen det neste halv- året. Det er også en fordel hvis det arrangeres noe for foreldregruppen, søsken etc.

4.3 Fotballens ABC
Alle ledere og trenere skal sette seg inn i Fotballens ABC i god tid før sesongstart. Her gis det svar på mange spørsmål rundt kampavvikling/regelfortolkning, nye retningslinjer, breddereglement og ikke minst hvordan vi opptrer på og utenfor banen (Fair Play).

Fotballens ABC Barnefotball

Fotballens ABC Ungdomsfotball

4.4. Spillersamtaler
Spillersamtaler bør gjennomføres først når en har kommet inn i ungdomsfotballen. Det avholdes to samtaler; en ved sesongstart og deretter et møte etter noen måneder.

Møtene er ment å være en samtale mellom trener og spiller (foresatte må gjerne være med). På møtet kan spilleren fortelle litt om seg selv og hva en driver med utenom fotballen. Trivsel i treningsgruppa er et viktig tema som må være på agendaen i slike samtaler. Spilleren bør også få komme med sine innspill på ting som etter spillerens synspunkt er bra og dårlig for miljøet. Det er viktig at spilleren opplever å bli hørt.

Spillersamtaler er et viktig verktøy for å fange opp momenter som kan gjøre trivselen for den enkelte spiller bedre og dermed hindre frafall. Trener bør si noe om holdninger på treningene, og spiller og trener skal ved sesongstart sammen sette opp noen mål som spilleren skal holde fokus på gjennom sesongen. Det bør fokuseres på spillerens styrker, og på hva spilleren kan bli bedre på. Møte nr. to er ment som et evalueringsmøte hvor trener og spiller går igjennom de mål som var satt ved sesongstart.

4.5 Seriepåmelding
På høstens trener- og oppmannsmøte må lagene ta en oppsummering av situasjonen i lagene med hensyn til neste års treninger og serie. Lagenes og foreldregruppenes ønsker skal ivaretas best mulig, men til sjuende og sist er det fotballstyret og sportslig utvalg som avgjør hvordan lagene skal settes sammen. Det må tas hensyn til antall spillere i hver årsklasse, eventuelt antall overårige, ferdigheter og ambisjoner i spillergruppa etc. Det bør også diskuteres hvilke lag som kanskje må låne spillere, og om dette passer inn i spillernes egne lag og program.

I januar/februar er det påmeldingsfrist for kommende serie. Påmeldingsfristene for de ulike lagene vil hvert år bli lagt ut på NFF Trøndelags hjemmesider.

4.6 Oppstart av nye lag – viktige momenter i barnefotballen
Når nye årskull skal starte med organisert fotballaktivteter, er det viktig med god og riktig informasjon. Det er viktig å huske på at oppstart av nye lag i Sjetne IL hovedsakelig skjer når barna fortsatt tilhører Sjetne ABI ettersom kamper i «minifotballen», eller sonekveldene, skjer fra og med året ungene fyller seks år.

Sjetne Fotball har en egen rekrutteringsansvarlig som organiserer det første møtet mellom barn og foreldre den høsten ungene begynner på skolen. Alle nye årskull skal møte Sjetne Fotballs rekrutteringssansvarlig: både foreldre og ungene. Vi inviterer til trening og «miniturnering» på et annonsert tidspunkt. Del I av denne første samlingen ledes av Sjetne Fotballs spillerutvikler og trenerveileder der de organiserer aktivitetene for ungene, mens foreldrene følger med. Del II av samlingen er et rent foreldremøte med fokus på:

  •  «Idealøkta» - hva er god fotballaktivitet i barnefotballen?
  • «Slik spiller vi i Sjetne»
  • «Slik skaper vi godt samhold og sikrer deltakelsen»
  • Hvordan utvikle foreldreressursene, faglig og sosialt

Foreldrene får ansvaret for å følge opp aktivitetene den kommende sesongen, og oppstartsansvarlig avklarer hvilke personer som skal delta på kompetansegivende kurs i løpet av vinteren, herunder barnefotballkvelden og/eller delkurs 1 av Grasrottreneren. Sjetne Fotballs kompetansekrav til trenere i barnefotballen er som følger:

  • Aldersgruppe 6-8 år. Minimum en trener pr 12. spiller pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanning
  • Aldersgruppe 9-10 år. Minimum en trener pr lag pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 og 2 i Grasrottrenerutdanning
  • Aldergruppe 11-12 år. Minimum en trener pr lag pr kjønn som har gjennomført delkurs 1-3 i Grasrottrenerutdanning

 

4.7 Overgangen fra ABI til Sjetne Fotball

 Ved overgangen fra ABI til Sjetne Fotball, som er året barna fyller 8 år, innkalles foreldre og spillere til nytt møte av fotballstyret.
• Fotballstyret presenterer klubben, og hva klubben har å tilby av lærings- og utviklingsmiljø sportslig, sosialt miljø, samt rammebetingelser for øvrig for alle parter
• Fotballstyret går i gjennom hvordan lagene er organisert (trenere, lagleder og foreldrekontakt, øvrige verv i laget), og annen informasjon. Lagledelse må være på plass i løpet av møtet
• Alle spillere, med nøkkelopplysninger, registreres (nøkkelopplysninger er navn, adresse, fødselsdato, navn på foreldre/foresatte, telefonnummer og epost-adresse)
• Laget får en ”startpakke” av viktig informasjon

Nedenfor følger en liste over forslag til tema på møtekvelder:
• Ønske alle velkommen til Sjetne Fotball
• Gi en orientering om avdelingen
• Organisering av klubben og lagene
• Sjetne Fotballs verdigrunnlag, visjon og målsetting
• Medlems- og treningsavgifter samt hvordan økonomien rundt laget blir
• Lærings- og utviklingsmiljø sportslig for spillere og trenere (trening og kamptilbud for spillere, utdanning for trenere)
• Lagets utstyr, spillerens eget utstyr, klubbens utstyrsleverandør
• Intern kommunikasjon/klubbens hjemmeside
• Garderober i TOBB-hallen/anlegg (infrastruktur for øvrig)
• Fokus på gode holdninger/Fair Play aktiviteter
• Orientering om folder om Barnefotballens ABC/kurs
• Innmelding/registrering av alle spillere og foreldre/foresatte
• Krav og forventninger til hverandre
• Rekruttering av trenere, lagledere og foreldrekontakt, andre verv
• Hvordan gjennomføre første trening og veien videre

4.8 Oppfølging av laget
• Trenerne inviteres med på trenerforum i regi av Sjetne Fotball
• Kurs for trenere høst eller vår
• Oppfølging for deltagelse på andre kurs/tiltak gjennom klubbens (utdanningskontakt) sportslig leder/trenerkoordinator

4.9 Rutiner under kamp
• Sørge for å ha telefonnummer til spillere, foresatte, dommer og lagleder på motstanderlaget tilgjengelig om det skulle være nødvendig
• For årsklassene 13 år og eldre: Fylle ut lagoppstilling i FIKS (fotballens informasjons og kommunikasjonssystem) og printe ut til hjemmekamper. Ved hjemmekamper, melde inn resultatet til kretsen og rapportere i FIKS/Min fotball.

Bortekamper:
Ha alltid felles oppmøte, de fleste lagene i Sjetne har parkeringsplassen ved Prix som oppmøtested, dette sikrer transport for alle. På veg til kamp SKAL vi kjøre samlet og holde fartsgrensene. Blir vi forsinket har oppmann med seg telefonnummer og ansvar for å ringe motstander og varsle om dette. Vi kommer SAMLET forsinket fram, ingen skal forsøke å gi gass for å rekke avspark, dette bidrar til større trygghet i trafikken. Husk å sikre utstyr i bilen og ikke la tunge gjenstander som medisinskrin etc ligge i hattehylla. I Sjetne Fotball kjører ikke juniorspillere til bortekamper med passasjerer. Vi lar mer erfarne sjåfører ta ansvar for trygg transport. Spillere skal dessuten møte utvhilt til kamp, vi slipper da også utfordringen som vil oppstå om en spiller skader seg og hun eller han også skal kjøre lagvennene hjem igjen.