Gode idrettsforeldre

All barneidrett i Sjetne er basert på innsats fra idrettsforeldre, som er den rollen du trer inn i når ditt barn blir med i idrettsaktivitetene i regi av idrettslaget. Ikke alle trenger å være ildsjeler for at tilbudet skal opprettholdes, men alle foreldre må bidra med noe.

Vi forventer at alle barn som deltar i våre aktiviteter har følge av minst en av sine foreldre, som er tilstede så lenge aktiviteten pågår. Dette er 100% obligatorisk på de yngste årstrinnene, men vi vil gjerne understreke at egne foreldres tilstedeværelse på alle aktiviteter i regi av Sjetne ABI er av avgjørende betydning for barnas idrettsglede.

Vi forventer videre at du som idrettsforelder sørger for punktlig betaling av idettslagets medlemsavgift og ABIs aktivitetsavgift. Du kan lese mer om de økonomiske forpliktelsene og idrettslagets gjenytelser her: https://www.sjetneil.no/p/52030/treningsavgift

Vi ønsker at alle idrettsforeldre i Sjetne IL kjenner barneidrettens verdigrunnlag og oppfordrer alle til å sette av den timen det tar å gjennomføre Norges Idretttsforbund sitt e-læringprogram om dette temaet.

https://www.idrettsforbundet.no/nif/trenerloypa/e-laring/moduler/barneidrettens-verdigrunnlag/

For å gjennomføre våre aktiviteter er vi videre avhengig av at alle foreldre stiller på de dugnadene som arrangeres i regi av Sjetne ABI. En oversikt over aktuelle dugnader finner du her: https://www.sjetneil.no/p/52029/dugnader-abi

Vi tilbyr ett eller flere ukentlige aktivitetstilbud for ditt barn, men dette forutsetter at noen i hver foreldregruppe er villige til å påta seg ansvaret som lagleder og aktivitetsledere. Hvert kull trenger normalt en lagleder, men det vil alltid være bruk for mange aktivitetsledere. For å få til gode aktivitetsøkter er det ønskelig at det finnes en aktivitetsleder pr. 4-5 barn som deltar på kullet.

Aktivitetene våre krever også at det skal bookes og fordeles treningstider, gjøres innkjøp og fordeling av utstyr, sørge for lagspåmelding og kurspåmelding for aktivitetsledere, og organisere poengrenn og friidrettsstevner m.m. Dette er oppgaver som utføres av avdelingsstyret i ABI, og det er derfor en absolutt nødvendighet at det til enhver tid finnes 4-5 idrettsforeldre i Sjetne ABI som er villige til å gjøre denne innsatsen. All foreldreinnsats i Sjetne ABI er viktig, men vi tillater oss å minne om betydningen av at styrevervene fylles, da den helt avgjørende tilretteleggingen for barneidretten vår skjer i regi av avdelingsstyret.