Laglederrollen

Laglederen er ABI-gruppenes administrator og tilrettelegger.

Laglederens oppgaver innebærer å:

 • Være bindeledd mellom styret, aktivitetsledere, foreldre og barn, herunder:

  • Videreformidle informasjon klubben og styret til sin gruppe (Rubic/Facebook).

  • Formidle henvendelser fra foreldre, aktivitetsledere etc til styret.

 • Sørge for at ABI-gruppens medlemslister til enhver tid er oppdatert.

 • Oversikt og oppfølging av alle aktivitetsledere på gruppen.

  • Aktivitetsledernes navn, mobilnummer og epostadresser.

  • Følge opp at alle aktivitetsledere har politiattest.

 • Melde inn oversikt over gruppas aktivitetsledere og aktivitetsplan innen 15. september og 15. januar hvert år.

 • Fordele dugnadsoppgaver, gjerne slik at oppgavene fordeles i hele foreldregruppa over tid.

 • Sørge for at det avholdes minst et foreldremøte pr. år og sørge for at en representant fra ABI-styret inviteres på slike møter.

 • Melde inn gruppas utstyrsbehov til ABI-styrets utstyrsansvarlige.

 • Hente ut og ha oversikt over evt. nøkler gruppa besitter.

 • Delta på avdelingens lagleder- og aktivitetsledermøter.

 • Laglederne skal framstå som forbilledlige representanter for Sjetne IL.

Laglederens arbeidsoppgaver kan delegeres til andre medlemmer av foreldregruppa, men laglederen har det overordnede ansvaret for koordinering og kontakten med ABI-styret. Ved bytte av lagleder skal ABIs styreleder orienteres umiddelbart, og den nye laglederen skal gjøres kjent med denne instruksen og selv sørge for å innhente og forevise politiattest.