ROLLER OG ROLLEBESKRIVELSER

Som foreldre/foresatt til en spiller i Sjetne håndball håper vi du skal få oppleve mye godt håndballspill, spenning og moro med laget du følger i år. Styret i håndballgruppa er opptatt av at spillerne skal trives med denne idretten. Mestring og sosialt fellesskap går hånd i hånd med de sportslige prestasjonene. Du som forelder/foresatt er en viktig brikke i å skape et gode rammer for laget.

Styret i håndballgruppa har utformet skriv som beskriver treneren og oppmannens arbeidsoppgaver. Disse finner du nedenfor. Du som forelder har også viktige oppgaver. Du skal følge opp ditt barn. Minimumsutrustning for en håndballspiller er ball, innesko og vannflaske til hver trening, og gjerne en banan hvis det er en stund siden siste måltid. Hvis treningen kommer før middag bør man sørge for at det finnes noe lettspist i huset slik at det går greit å få i seg en matbit. For å få maks utbytte av halltiden kjører lagene gjerne oppvarming utendørs i forkant av trening, og da er det vanlige joggesko som fungerer best.

Du er også en viktig støttespiller for å skape en positiv gruppe rundt laget. Trener/Oppmann sender ut en del henvendelser i løpet av sesongen, det være seg kjørelister, vaktlister for sekretariat/kampvert, påmelding til cup, betaling av cup eller forespørsel om dugnad. Vår oppfordring til deg er at du gir tilbakemelding på disse mailene omgående, og betaler innen fristens utløp. Gi gjerne konstruktive innspill til trenerne, og tilby deg å bidra. Følger du opp blir også oppmanns- og trenerjobben mye hyggeligere.

Ta del i aktivitetene til laget – dette er en hyggelig møteplass! Husk også fair play på kamp. Kom med oppmuntrende tilrop – spillerne vet godt nok selv når de ikke lykkes med det de prøver å få til. Ikke belønn barnet for å score mål – håndball er en lagsport. Bidra til god stemning på tribunen – og at spillerne på begge lag forlater banen med en god følelse. 

Vi har tilslutt kopiert inn Fair-Play reglene som håndballregionen oppfordrer oss til å dele med alle foreldre:

• Møt opp på trening og kamper - barna ønsker det!

• Gi oppmuntring til alle spillere under kampen

• Gi oppmuntring både i medgang og motgang - IKKE gi kritikk

• Hjelp barnet ditt til å tåle både seier og tap

• Støtt dommeren - IKKE kritiser dommeravgjørelser

• Respekter lagleders bruk av spillere

• Vis respekt for det arbeidet klubben gjør - tilby din hjelp

• Husk at det er barnet ditt som spiller håndball - IKKE du

 • Treneren rapporterer til håndballstyret.
 • Treneren skal lage skriftlige treningsplaner for sesongen (måned og uke.) Planene skal framlegges for håndballstyret på forespørsel.
 • Treneren er hovedansvarlig for lagets sportslige utvikling, og for laglederfunksjonen under kamp. Som lagleder har trener ansvaret for å ta ut laget til kamp, og for å gi laget oppfølging og veiledning både i trening og kamp. Som lagleder er treneren ansvarlige for at det er god stemning mellom de to lagene som møtes i kamp.
 • Treneren skal arbeide målbevisst for god sosial samhørighet i laget, mellom andre lag i klubben og mellom laget og andre klubber. Treneren skal ha et forpliktende samarbeid med oppmann og foreldrekontakt. Trener-oppmann og foreldrekontakt skal arrangere spillermøter og foreldremøter.
 • Treneren har ansvar for at sportslig mål kommuniseres på en klar og tydelig måte til spillerne og foreldregruppen.
 • Treneren har møteplikt på trenermøter i regi av Sjetne håndball.
 • Treneren skal være til stede ved all trenings- og kampaktivitet for laget. Dersom treneren er forhindret, er det trenerens ansvar å skaffe annen ansvarlig erstatter. Treneren skal informere erstatter om plan/innhold i trening/kamp.
 • Treneren representerer Sjetne IL utad og skal fremstå på en måte som skaper tillit og respekt. Trenerne skal ha en høflig omgangsform med alle. Negativ kritikk fra enkeltpersoner (spillere/foreldre) tas opp på en konstruktiv måte med de som har fremsatt kritikken.
 • Treneren tar saken opp og drøfter saken med oppmann og foreldrekontakt dersom saken gjelder kommunikasjonsproblemer/samarbeidsproblemer knyttet til enkeltspillere. I samarbeid med disse tas det en beslutning om foreldrene skal gis en orientering.
 • Ved uenighet mellom treneren og foreldre(gruppe) prøves først en dialog i foreldregruppen. Dersom saken ikke får en konstruktiv løsning på dette nivå så skal saken tas opp med håndballstyret og oppmannskontakt i fellesskap. De plikter da å treffe tiltak for å finne en løsning. Dersom saken ikke løses av disse, skal saken meldes til håndballstyret i Sjetne IL.
 • Treneren plikter å gjøre seg kjent med klubbens vedtekter, NHF og Norges Idrettsforbunds lover og regler.
 • Lagstreneren skal styre belastningen på sine utøvere slik at de unngår belastningsskader.
 • Treneren skal sikre gjennom dialog og observasjon av den enkelte spiller at alle får utfordringer som står i forhold til kapasitet, ferdighet og mestring.

Oppmannens primære ansvar er å ivareta de praktiske og utenomsportslige gjøremål (og samarbeidet med foreldrekontakten.) Det faglig-/sportslige ansvar samt laglederfunksjonen under kamp, vil i regelen være trenerens ansvar. Det er også stor forskjell på arbeidsfordelingen innad i hvert lag om hva oppmannen tar. Enkelte trenere velger selv å gjøre en del av denne jobben. Primært vil oppmannens rolle være:

Laglister:

 • Fylle ut og ajourføre laglister. Sjetne Håndball har egne lister (Excel) som skal fylles ut. Dette skjemaet blir sendt ut fra kasserer. Listene skal sendes pr. mail til kasserer og danner grunnlag for aktivitetsavgift samt medlemsregistrering i Sjetne IL.
 • Sjekke at alle spillerne har betalt lisens før de spiller første kamp i sesongen (gjelder fra det året de fyller 13 år). Hittil er det kasserer som har gjort denne jobben. Kasserer har også meldt inn spillerne, og sendt ut liste til oppmann på hvilke kidnr. som er tildelt de enkelte spillerne.

Treningstider/kamper:

 • Informere spillere/foreldre om treningstid evt. endringer på treningstid. Evt. ubenyttet treningstid skal meldes ifra på vår Facebook-gruppe for trenere/oppmenn så snart som mulig. Samme dag blir for sent, da øvrige lag må få anledning til å sjekke om de kan ta den ekstra tiden. Hvis ingen kan ta treningstiden så skal det rapporteres inn til kretsen.
 • Informere om kamper – endringer på kamper.
 • Bistå trener på kamper (og treninger så langt som mulig). Treneren har ansvaret for det sportslige, men oppmann skal være til stede på lagbenken under kampene og være behjelpelig ved skader (skadeskjema), oppmuntre spillerne og påse at det sosiale miljø ivaretas.
 • Sørge for å få besatt sekretariatet (2 pers) og utnevne dommer/kampvert ved hjemmekamp. Sistnevnte har det vært veldig lite av i den siste tiden.
 • Sørge for at kamprapporter fylles ut (taes ut på regionens nettsider, lenke på håndballsiden), betale dommerne (på hjemmekamper), ringe inn resultat til regionen (fra 11 års klassen) og oversende kamprapport til regionen enten pr. fax eller mail (nhf.rmn@handball.no) eller i postkasse ved vaktmesterkontor i Nidarøhallen. Refusjon av dommerutgifter fylles ut på ferdig skjema og overleveres til kasserer.

Materialforvalter:

 • Være lagets materialforvalter. Dvs. holde orden på drakter og annet utstyr, og til enhver tid holde rede på hvor dette befinner seg. Det skal føres liste over lagets utstyr. Ta kontakt med materialforvalter ved behov for utstyr og lignende. Alle lag vil i starten av sesongen få en “startpakke” fra håndballavdelingens materialforvalter. Påfyll må lagene koste selv. Det er oppmannens oppgave å hente utstyret hos materialforvalter og ikke omvendt.
 • Melde ifra til materialforvalter hvis det er mangel på drakter, evt. behov for andre størrelser. Har også ansvaret for å dele ut drakter til spillerne, og samle de inn etter endt sesong.

Påmeldinger:

 • Melde ifra til trenerkontakt om påmelding til serie. Trenerkontakt foretar en felles påmelding for klubben. Trenerkontakten pr. i dag er den samme som leder/kasserer.
 • Tilrettelegge og organisere i forbindelse med at laget reiser på turneringer. Eventuelt sørge for at en annen person innen laget ordner dette.  

Diverse:

 • Tilrettelegge forholdene slik at det sosiale miljø i laget kan utvikle seg positivt. Herunder også i samarbeid med andre, å organisere arrangementer eller tilstelninger for laget som ikke direkte har med håndball å gjøre.
 • Oppmannen får plass som representant for laget i Håndballstyret i Sjetne IL, og er da ansvarlig for videreføring av informasjon derifra til trener og foreldre. Noen lag har valgt andre enn oppmann til denne jobben.
 • Oppmannen har ansvar for å holde orden på dugnader som laget må stille på, og ansvar for å holde oversikt på hvem som stiller på dugnader for laget som skal sendes inn til de som er ansvarlige for dugnadsjobben. Dugnader skal varsles god tid i forveien
 • Det kan være lurt å ta inn 200 fra hver spiller i starten av sesongen for å ha en lagkasse.

 

Oppmannsfunksjonen er et funksjonsverv og bør gjelde fra sesongstart til sesongslutt. Dette verv bør gå på rundgang i foreldregruppen slik at flere får innsikt i lagets ferdighets-/sosiale- og resultatmål.

 

 • Være med å sørge for at det er moro å spille håndball i SJETNE IL.