Sportslig utvalg

Å spille fotball i Sjetne skal være humørfylt, trygt, inkluderende og utviklende.

Dette kommer ikke av seg selv! Sjetne fotball har et eget Sportslig Utvalg som jobber med det sportslige i klubben. Sportslig utvalg skal bidra positivt på sin måte og gi trenere, oppmenn og spillere inspirasjon for en best mulig utvikling. Det skal være kort vei fra Sportslig Utvalg til gressmatta!

Sportslig Utvalg er Sjetne fotballs utøvende organ for oppfølging og implementering av sportsplanen i det daglige arbeidet. Arbeidet med å få implementert innholdet til klubbens medlemmer er et særs viktig arbeid for Sjetne fotball – Fotball for alle!

Flest mulig, lengst mulig gir best mulig resultat

Ansvarsområder:

 • Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål
 • Være rådgivende for trenere og oppmenn i sportslige spørsmål
 • Følge opp og bidra til at sportsplanen blir fulgt

Mandat

Mandat sportslig utvalg Sjetne Fotball

Formålet med Sportslig Utvalg er å ivareta klubbens ansvar i forhold til å følge opp sportslige retningslinjer, sportsplanen og at det sportslige aktivitetsnivået holder den kvaliteten som klubben ønsker. Sportslig utvalg skal ha en motiverende funksjon i klubben.

Ansvarsområdene for det sportslige utvalget er:

 • Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål
 • Være rådgivende for trenere og lagledere i sportslige spørsmål
 • Følge opp og bidra til at sportsplanen blir fulgt

 

Være rådgivende for styret i sportslige spørsmål:

 • Være en pådriver for og sikre at sportsplanen blir fulgt opp av trenere, oppmenn og foreldre i Sjetne.
 • Revidering av sportsplanen etter behov, og minimum årlig
 • Sikre kontinuitet og utvikling av trenere i klubben, herunder også trenerutdanning

 

Være rådgivende for trenere og oppmenn i sportslige spørsmål:

 • Etablere trenerforum og avholde jevnlige trenermøter i ungdoms- og senioravdelingen
 • Etablere trener og oppmannsforum for fotballtrenere i ABI, og bistå med kompetanse og råd til gjennomføring av treningene
 • Bistå ved påmelding av lag til kretsserie og cuper for å sikre at lagene spiller på nivå i henhold til sportsplanen

 

Følge opp og bidra til at sportslige retningslinjer blir fulgt:

 • Sikre at hospiteringsplanen og spillere på hospitering blir fulgt opp
 • Avdømming der det er sportslige motsetninger og uklarheter
 • Overordnet ansvar ved uttak av spillere til representasjonslag. Kretsen skal forholde seg til en representant fra sportslig utvalg når det gjelder kontakt omkring Sjetne sine representasjonsspillere

Medlemmer

Medlemmene i Sportslig Utvalg har ulik erfaring og kompetanse, dette ønsker vi å synligjøre samt benytte på best mulig måte, ved å presisere noen roller med tilhørende ansvarsområder:

Sammensetning pr. 1.12.2021

Rolle

Ansvarsbeskrivelse

Person

Leder

Leder og koordinerer Sportslig Utvalg.

Ansvarlig for at alle oppgaver blir utført i henhold til sportslige mål, retningslinjer og klubbens policy.

Koordinere iverksatte tiltak i regi sportslig utvalg.

Representere sportslig utvalg i fotballgruppas styre.

Sandra Sandøy

Spillerutvikler

Felles spillestil i Sjetne – tiltak og koordinering.

Hospiteringsordninger – oppfølging og utvikling.

Talentutvikling

Representasjonsspillere – utvelgelse og oppfølging.

Klubbens kontaktperson for kretsen omkring representasjonsspillere.Trenerveileder

Trenerutvikleren er trenernes trener.
Veileder, motivator og sparringspartner for alle klubbens trenere, fra ABI til senior.
Bidra til å gi trenerne økt kompetanse og større trygghet i trenerrollen
Bindeleddet mellom klubbens trenere og sportslig utvalg.Banekoordinator

Sikre hensiktsmessig utnyttelse av alle våre baner for samtlige lag.

 Espen Refsnes

 

Oppstartansvarlig

Koordinere møtet med fotballaktivitetene for foreldre og barn fra ABI den høsten ungene begynner på skolen (6-åringene), hjelpe foreldrene til å bli kjent med Sjetne Fotball og motivere dem til å innta trenerrollen.

Andreas Garnes og Morten Rolseth


 

Dommerkoordinator

Bindeledd mellom lagene og dommerne, motivere til utdanning og oppfølging under sonekvelder og kamper.

 Ingri Kappel