Klubbhåndbok


 

Arbeidet med klubbhåndboka ble igangsatt og ledet av styret i Sjetne Fotball. Klubbhåndboka er et hjelpemiddel for alle ledere, spillere og foreldre,spesielt for personer i klubben som ikke har tilsvarende erfaring. Vi ønsker at den er et daglig verktøy for alle tillitsvalgte i fotballavdelingen og at den er til god hjelp i «fotballhverdagen».

Klubbhåndboka revideres årlig, og har du innspill til innholdet, ta da gjerne kontakt med styret i Sjetne Fotball. I Sjetne Fotball skal alle som har lyst til å spille fotball få tilbud om det, derfor er vår visjon: Fotball for alle! Sjetne Fotball ønsker å gi fotballopplæring i et miljø som er humørfylt, trygt og inkluderende. Vi ønsker et miljø med engasjerte voksne som bryr seg om ungene, og som bidrar til at unger og ungdom opplever at de både blir sett, hørt og tatt på alvor.

Det ble foretatt en stor revidering av Klubbhåndboka vinteren 2015 i forbindelse med at Sjetne Fotball var en av 15 klubber i Trøndelag som deltok i NFFs Kvalitetsklubbprosjekt. Håndboka oppdateres årlig, siste gang i september 2019.

1 - Innledning

Revidert: 01.09.2019 Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2020

Alle skal oppleve at kamp og trening er morsomt, vi bygger klubbkulturen vår basert på samhold. Trygge unger trives og utfolder seg. Det å mestre, prøve noe nytt, ta en utfordring, slå sin første pasning, for ikke snakke om score sitt første mål - utløser glede og engasjement! Trivsel skapes i et trygt miljø sammen med følelsen av mestring.

I barnefotballen er leken og det sosiale viktigst. I ungdomsfotballen teller resultatene mer for noen, mens andre har fortsatt fellesskapet med kompisene som den viktigste motivasjonsfaktoren. I Sjetne Fotball er alle som vil delta like viktige. Frafallet i ungdomsfotballen er en langt større utfordring for aktivitetene våre, enn at noen spillere ikke er på et «høyt nok» ferdighetsnivå. Hos oss er bredde og topp gjensidig avhengig av hverandre – Flest mulig, lengst mulig gir best mulig resultat.

Sjetne Fotball skal være ”klubbstyrt”, det vil si at alle som er involvert i lagene i klubben er forpliktet til å kjenne til Sportsplanen og Klubbhåndboken, og drive aktivitetene ut fra disse retningslinjene. Sportsplanen er Sjetne Fotballs viktigste dokument, og skal gi en rød tråd for all fotballaktivitet i klubben. 

2 - Organisasjon

Revidert: 01.09.19 Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2020

2.1 Sjetne Idrettslag og Sjetne Fotball

Sjetne Idrettslag er et allidrettslag og hovedstyret er lagets overordnede organ i perioden mellom årsmøtene. Sjetne Fotballs leder sitter i Sjetne ILs hovedstyre, og representerer Sjetne Fotball i møter med de andre avdelingene i Sjetne IL.

Sjetne Fotball har ansvaret for fotballaktivitetene i Sjetne IL. Organisatorisk er medlemmene en del av Sjetne Fotball fra og med det året de fyller 11 år, før det har Sjetne Fotball og ABI et samarbeid omkring rekruttering av medlemmer og utvikling av spillere/trenere/ledere.

Hovedlaget eier og er ansvarlig for drift av alle anlegg i klubben; Sjetne kunstgress, samt Getbanen, Okstad kunstgress (sjuerbane ved Okstad skole). Sjetne IL eier også 50 prosent av «TOBB Arena Sør» – Trondheim Kunstgress Syd på Tonstad, sammen med Tiller IL. Hovedlaget er anleggsutbygger og deltar i alle prosesser der idrettsarenaer skal skapes eller utvikles. Sjetne Fotball har et delegert ansvar fra hovedstyret for drift og vedlikehold av alle fotballanleggene som klubben eier.

Til daglig drifter Sjetne Fotball sin aktivitet gjennom underutvalg, et ansvar for er delegert fra Sjetne Fotballs styre. Sjetne Fotball er den største avdelingen i Sjetne IL og viktig for barn og unges utvikling og trivsel i Sjetnemarka og Kroppanmarka/Okstad.

 

2.2 Fotballstyret - organisasjon

Sjetne Fotball er organisert med et fotballstyre. Leder og nestleder for fotballstyret velges på Sjetne ILs årsmøte, i henhold til Sjetne ILs statutter. Sjetne Fotball har i tillegg fem ulike underutvalg, i tillegg til et arbeidsutvalg, beskrevet under.

 

 

Styret har pr 1.9.2019 totalt seks representanter og funksjoner.

Styrets sammensetning pr september 2019 ser du her. Funksjonsbeskrivelse og stillingsinstruks for styret:
Leder - Sjetne Fotballs øverste leder, velges på Sjetne ILs årsmøte. Deltar i Sjetne ILs hovedstyremøter, klubbens hovedrepresentant til Fotballkretsen. Leder Sjetne Fotballs styremøter.
Nestleder/leder sportslig utvalg - leders stedfortreder, velges på Sjetne ILs årsmøte. Leder møtene i sportslig utvalg, gir råd og veileder styret i strategiske, som såvel konkrete, sportslige avgjørelser. Fullmakt til avdømming i sportslig spørsmål i samråd med sportslig utvalg
Kasserer - Sjetne Fotballs økonomiansvarlige - Ansvar for inn- og utgående fakturaer, innkreving av treningsavgift - rapporterer til styret og Sjetne ILs hovedkasserer
Styremedlem 1 – Leder Sigdal Cup. Ansvarlig for Sjetne Fotballs tradisjonsrike jentecup. Innkaller foreldrekontakter og konstituerer cupkomite i januar, ansvarlig for innlevering av søknad til Fotballkrets, organisering av cupen.
Styremedlem 2 – Organisasjonsutvikler/kvalitetsklubbansvarlig. Koordinator for ulike møtepunkt med trenere/oppmenn/foreldrekontakter. Påse at tiltak i årshjul iverksettes.Rapporterer til Sjetne Fotballs leder og styret som sådann
Styremedlem 3 – Ungdomsrepresentant. Sjetne Fotball er en breddeklubb hovedsakelig for barn- og ungdom. Dette er utøvernes representant i styret, spiller/dommer/trener, vedkommende skal være i aldersgruppa 15-25 år.

Halvparten av Sjetne Fotballs styremedlemmer skal minimum ha gjennomført Norges Fotballforbunds leder 1 kurs, nye styremedlemmer får årlig tilbud om dette kurset. Et fotballstyre med kompetanse og kjennskap til NFFs regler og verdier for klubbdrift gir gode forutsetninger for at vi lykkes best mulig i Sjetne Fotball.

I tillegg til styret har Sjetne Fotball et arbeidsutvalg bestående av Leder, FIKS-ansvarlig, sekretær, materialansvarlig, økonomiansvarlig.

FIKS-ansvarlig

FIKS er "Fotballforforbundets informasjon- og kommunikasjonssystem", og NFF krever at alle klubber har en egen FIKS-anvarlig med arbeidsinstruks. Det er FIKS-ansvarlig som utfører inn- og utmelding av spillere og påmelding av lag og registrering av trenere og oppmenn. I Sjetne Fotball er det Ingrid Island som pr 1.5.2019 har denne funksjonen. 

Arbeidsoppgaver for Fiks-ansvarlig:

 •  "Superbruker" for Sjetne Fotball
 • Lisensregistrering av spillere (legge inn nye/fjerne gamle) - løpende
 • Innlegging av trenere/oppmenn - januar/mars
 • Registrere brukere (oppmenn) og gi disse tilgang til FIKS slik at de kan lage kamprapporter/skjema - mars/april
 • Seriepåmelding av lag til serien: informere lagene, sende ut påmeldingsskjema og følge opp dette - desember-februar
 • Overganger (inn/ut, samt betale gebyr for de vi får inn og sjekke i Sjetnes medlemsregister at de ikke har noe utestående) - løpende

Kvalitetsklubbansvarlig:

Sjetne Fotball har siden våren 2015 vært sertifisert som NFF Kvalitetsklubb. Kvalitetsklubbkonseptet er en viktig utviklingsarena. Her legges grunnlaget og det solide fundamentet som gjør at NFF sentralt sammen med krets kan legge til rette for videre utvikling sammen med klubbene. Sjetne Fotball har jobbet seg gjennom kriteriene i prosessen for å bli sertifisert og holder etter dette tak i rammeverket i årlige oppfølgingsrutiner for å forbli en kvalitetsklubb. For å holde tak i prosess og årlig oppfølging trenger vi en eller flere dedikerte personer som har dette ansvaret.

Som kvalitetsklubb gjelder nye rutiner for oppfølging og klubben skal etterleve de nye malene, planene og drive aktivitet med kvalitet. Kvalitetsklubbansvarlig holder overordnet tak i konseptet og følger opp og kommuniserer konseptet med klubbens aktive, medlemmer og frivillige.

Kvalitetsklubbansvarlig skal:

 • Ha inngående kunnskap om konseptet og være pådriver for å kommunisere hva Norges Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk i praksis.
 • Være klubbens overordnede kontaktperson mot krets og forbund på spørsmål knyttet til konseptet.
 • Følge opp de standarder som er satt i systemet med tanke på implementering og etterlevelse av klubbens verdiarbeid i praksis.
 • Sette kvalitetsklubbkonseptet på agendaen til styret slik at man etterlever de retningslinjene som er lagt
 • Følge opp og utbedre eventuelle avvik fra kriteriesettet.
 • Være ansvarlig og pådriver for gjennomføring av egenmelding

Henning Olstad har vært Sjetne Fotballs Kvalitetsklubbansvarlige siden prosessen startet i 2014, og har pr 1.9.2019 denne funksjonen. Søknad om resertifisering som Kvalitetsklubb for 2019/2020 er levert i august 2019.

Fair playansvarlig:

Fair play er grunnfjellet i fotballens verdier og skal gjennomsyre alt vi gjør på alle nivåer. Fair play handler om det som skjer på og utenfor banen. For å ha et konstant fokus og systematikk i arbeidet har Sjetne Fotball en ansvarlig for Fair playarbeidet. Fair playansvarlig har det overordnete ansvaret for å koordinere og implementere klubbens Fair playarbeid på alle lag. For sesongen 2019 er det Inge Kappel som er Fair playansvarlig.

Et godt Fair playarbeid i Sjetne Fotball avhenger av at målsetting og strategi er forankret i styret. Styret oppnevner den Fair playansvarlige og gjør dennes arbeidsoppgaver og ansvar kjent i alle ledd i klubben. Det er avgjørende at Fair playarbeidet er forankret i hele klubben og at ansvaret for implementering og gjennomføring gjøres i det enkelte lag og ikke er noe som overlates til den Fair play-ansvarlige. Vår Fair playansvarlige har en rådgivende og initierende funksjon.

2.2.1 Sportslig utvalg

Sjetne Fotball har et eget sportslig utvalg som jobber med det sportslige i klubben. Sportslig utvalg skal bidra positivt på sin måte, og gi trenere, oppmenn og spillere inspirasjon for en best mulig utvikling. Det skal være kort vei fra sportslig utvalg til gressmatta. Sportslig utvalg er Sjetne Fotballs utøvende organ for oppfølging og implementering av sportsplanen i det daglige arbeidet. I tillegg skal sportslig utvalg være rådgivende for styret, trenere og oppmenn i sportslige spørsmål.

Sammensetning pr. 1.9.2019

 • Leder - Vilde Oddvik
 • Trenerveileder - Bjørnar Govasmark
 • Spillerutvikler – Joel Solem (gutter)/Kristian Alstad (jenter)
 • Fotballskole - Magnus Hegrem/Ingri Kappel
 • Rekrutteringsansvarlig – Thomas Nielsen
 • Banekoordinator - Espen Refsnes
 • Dommerkoordinator – Ingri Kappel Kirkbak

Funksjonsbeskrivelse leder:
Innkalle til møter, kooridnere utvalgets aktiviteter. Rapportere til Sjetne Fotballs styre. Så lenge stillingen som sportslig leder er ubesatt er det styrets nestleder som kaller inn til møter i Sportslig Utvalg og administrerer disse.

Funksjonsbeskrivelse Trenerveilederen:
Trenerveilederen er trenernes trener. Trenerveilederen skal være veileder, motivator og sparringspartner for alle klubbens trenere, fra ABI til senior. Trenerveilederen skal bidra til å gi trenerne økt kompetanse og større trygghet i trenerrollen. Trenerveileder skal være klubbens representant på feltet og sørge for å få implementert sportsplanen i det daglige virket i klubben og være bindeleddet mellom klubbens trenere og sportslig utvalg.
Aktiviteter:

 1. Ansvarlig for oppstartsmøte for nye lag i ABI (april/september)
 2. Besøke alle lag i Sjetne Fotball og ABI en gang pr år. (barnefotball og ABI første halvdel, ungdomsfotball andre halvdel)
 3. Besøke lag etter “bestilling” (etter behov og kapasitet)
 4. Skal sammen med trenerkoordinator arrangere trenerforum (tre ganger i året)

Funksjonsbeskrivelse Rekrutteringssansvarlig:
Koordinere møtet med fotballaktivitetene for foreldre og barn fra ABI den høsten ungene begynner på skolen (6-åringene), hjelpe foreldrene til å bli kjent med Sjetne Fotball og motivere dem til å innta trenerrollen.

Aktiviteter:

 • Inviterer foreldre og spillere i 1. trinn på Sjetne og Okstad skole til fotballaktivtetsstart i løpet av august/september. Se egen rekrutteringsplan under Klubbhåndbokas punkt 4.6.
 • Samarbeide med spillerutvikler/trenerutvikler om arrangementet, booke bane til aktivitetene, lokaler til foreldremøte.
 • Informere foreldrene om klubbens verdier, strategier
 • Følge opp/involvere foreldrene til trenerkurs i regi av Sjetne Fotball/NFF Trøndelag
 • Bistå under oppstarten av kommende sesong i samarbeid med fotballkontakt ABI

Funksjonsbeskrivelse Banekoordinator:
Fordeling av treningstid Sjetne kunstgress, Okstad kunstgress, TOBB Arena Sør, Sjetnehallen. Registrere dette på sjetneil.no/Hoopit.

Funksjonsbeskrivelse Dommeransvarlig: 

 • Arrangere klubbdommerkurs før sesong for årets 13 åringer + andre interesserte - mars/april
 • Oppfølgingskurs for de dommerne vi allerede har før sesong - mars/april
 • Oppfølging/ dommeransvarlig på alle ABI sonekvelder - mai-oktober
 • Lage dommeroppsett for alle våre 7’er hjemmekamper - april
 • Holde Hopopit/Facebookgruppa ”Sjetnedommer” oppdatert - løpende
 • Følge opp våre klubbdommere under kampene gjennom sesongen - løpende
 • Lage dommeroppsett og følge opp dommerne under Sigdal Cup - mai
 • Oppmuntre alle våre dommere til å delta på div cuper og få mer erfaring - løpende
 • Oppmuntre/ følge opp/melde på potensielle rekruttdommere til NFF Trøndelags rekruttdommerkurs og se til at de får utstyr etter hvert - løpende og i hht påmeldingsfrister
 • Skrive kontrakter med rekruttdommerne og følge opp disse - løpende
 • Lede sesongavslutnings ”happening” for alle dommerne våre, såvel klubb- som kretsdommere - november
 • Evaluere sesongen enten via samtale eller skjema med alle dommerne og tilhørende oppfølging - oktober/november

2.2.2 Foreldreutvalg
Kartlegge kompetanse blant foreldre, skape og utvikle sosiale aktiviteter, samordne dugnader, arrangere foreldremøter, informere om Fair Play og foreldrevett

- Leder
- Foreldrerepresentant fra alle lag
- Rep fra cuputvalg

2.2.2.1 Cuputvalg
Kartlegge reisecupmuligheter, koordinere lag, få fram erfaringer gode/dårlige

 • Leder
 • Alle lag er representert med en foreldrerepresentant

2.2.2.2 17. mai-komité

Komiteen er sammensatt av representanter fra Sjetne skole (6.trinn), Sjetne skolekorps og Sjetne Idrettslag. Idrettslagets representasjon har de senere år blitt delegert til Sjetne Fotball, som har delegert ansvaret til seniorlaget og G19. To foreldrerepresentanter fra disse lagene er våre representanter inn i 17. maikomiteen.

Tradisjonelt er det uteaktivitetene i skolegården (fiskedam, spikerslag m.m) som er våre oppgaver under 17.mai-arrangementet. Arbeidet krever innsamling av gevinster i forkant av arrangementet, rigging, gjennomføring og nedpakking av det aktuelle utstyret. Arrangementet gir vanligvis et godt overskudd som fordeles likt mellom de tre arrangørene. 

2.2.2.3 Sesongavslutning
Når sesongen er på hell i slutten av oktober, har Sjetne Fotball en egen markering av sesongavslutningen med et arrangement på banen i Sjetnemarka på dagtid, og gjennom en voksenfest i Bydelshuset på kveldstid. J/G 14 år har ansvaret for dette hvert år

 

2.2.3 Anleggsutvalg
Ansvar for klubbens fotballanlegg. Vedlikeholde Sjetne- og drifte Okstadbanen, planlegge og  gjennomføre dugnader, involvere lagene i daglig drift og vedlikehold – utvikle og fornye anleggene. Gjør avtale med entreprenør om børsting, slodding, rensing.

 • Leder
 • Dugnadsansvarlig
 • Banemester(e)

2.2.3.1 Sjetne kunstgress
Banen er hjemmebane for de fleste av våre lag. Den er litt mindre enn de fleste baner på grunn av vanskelige grunnforhold. Ved banen er det innbyttebuer, utstyrscontainer, kiosk og tilskuerplatå. Tilhørende garderober er i Sjetnehallen. Det er Sjetne Fotball som har ansvaret for at de nevnte områdene ryddes og holdes i orden i forbindelse med trening og kamp.

Banen driftes gjennom 100 prosent dugnadsinnsats og frivillighet av alle klubbens medlemmer, under ledelse av Sjetne Fotballs anleggsutvalg. Vi er derfor avhengig av at alle tar eierskap og bidrar til alle de små, og store, det medfører å ha et idrettsanlegg.

I utstyrscontaineren lagres trenings- og kampeffekter som små-mål, markører/hatter, luftkompressor, cornerflagg etc. Alle oppmenn har nøkkel til containeren.

2.2.3.2 TOBB Arena Sør (TKS)
Banen ligger på Tonstad og er høsten 2019 hjemmebane for Sjetne Fotball J15 og G16. Banen er organisert som et aksjeselskap og eies av Sjetne IL med 50 prosent og med Tiller IL med 50 prosent. Vi har treningstider og tilbud om kampdag på TKS.

TKS bidrar til at vi klarer å gi et godt tilbud til alle lag og spillere.

2.2.3.4. Okstad kunstgress
I mai 2016 åpnet en sjuer kunstgressbane ved Okstad skole. Arbeidet med denne banen har vært ledet av en prosjektgruppe nedsatt av Sjetne Fotball og Sjetne ILs hovedstyre. Drift og vedlikehold av denne banen starter i 2016, ansvar og retningslinjer må utarbeides.

Om lag halvparten av medlemmene i Sjetne IL kommer fra Kroppanmarka og Okstad, et nærmiljøanlegg til kamper og trening her har vært ønsket i lang tid, vi tror det vil gjøre det enklere for alle barn og ungdommer i nærmiljøet å delta på aktiviteter, samtidig som bygging av denne banen vil avlaste Sjetne kunstgress. Det er viktig at endringer i alle treninger gjøres av lagleder i Hoopit, slik at vi hele tiden har en ajour banekalender.  

2.2.4 Sponsorutvalg

Utvalget skal utarbeidet og finne eksponeringsverdien for Sjetne Fotball. Utvikle et sponsorhirarki; herunder hovedpartner, samarbeidspartner og lagsponsorer.

Utvalget baserer arbeidet sitt på antall beboere i Sjetne og Kroppanmarka/Okstad, et bomiljø i tilvekst og endring. Se på banebruken både på Trondheim Energi-banen og TKS, utnytte profileringsmulighetene både her og på drakter og overtrekksdrakter, internettbaserte og digitale medier, samt dokumenter fra klubben. 

2.2.5 Sigdal Cuputvalg

Sjetne Fotball har siden 1990 arrangert Sigdal Cup i jentefotball. Cupen arrangeres på Trondheim Energi-banen over en helg i mai/primo juni. Turneringen har blitt arrangert hvert år, med unntak av et par sesonger i påvente av kunstgress. Cupen er for årsklassene 7-13 år og samler 70-80 lag. De tre yngste årsklassene spiller 3’er fotball, de tre eldste spiller 7’er. Målsetting med Sigdal Cup er å være en intim og trivelig turnering med komprimert kampoppsett. Tilbakemeldingene fra lagene tyder på at dette er den turneringsformen flertallet av deltakerne ønsker.

Sigdal Cup organiseres under en egen arrangementskomité som ledes av styrerepresentant i Sjetne Fotball. Foreldrekontaktene for aldersgruppene 7-13 år har også sin obligatoriske plass i komitéen, utover det besettes vervene med frivillige. Det er utviklet en egen handlingsplan for Sigdal Cup med detaljert beskrivelse av arbeidsoppgavene. 

2.3 Sportsplan
Sjetne Fotballs sportsplan inneholder retningslinjer for alle aktiviteter i Sjetne Fotball og er et viktig verktøy for å utvikle klubb, lag og spillere i samme retning. Fra og med høsten 2019 overtar Sjetne Fotball organisatorisk ansvaret for barna i Sjetne IL som spiller fotball fra og med det året de fyller 9 år, men har også det faglige ansvaret for fotballundervisningen fra og med seks år i samarbeid med Allsidig Barneidrett.

Sportsplanen gjelder for all organisert fotballaktivitet i Sjetne IL. Det er viktig å huske på at foreldrene er bærebjelken i det sportslige arbeidet i Sjetne Fotball, vi rekrutterer nesten utelukkende trenere og lagledere fra foreldregruppa. Noen har fotballerfaring selv, andre har det ikke. Alle foreldrene er nødvendige for at vi skal klare å drive en god fotballavdeling.

Sportsplanen er Sjetne Fotballs viktigste dokument. Sportsplanen skal være en rød tråd for alle aktører. Sjetne Fotball skal være ”klubbstyrt”, det vil si at alle som er involvert i lagene i klubben er forpliktet til å kjenne til planen og drive aktivitetene ut fra disse retningslinjene.

Du finner sportsplanen her.

 

2.4 Kontaktpersoner for lagene i Sjetne Fotball
Oppdatert oversikt over alle lag i Sjetne Fotball 2019 finnes her.

 

2.5 Informasjon
Hoopit og sjetneil.no/fotball er Sjetne Fotballs viktigste informasjonskanal.

Vi ønsker at flest mulig skal bruke disse, og følgende innhold publiseres:

 • Kampkalender for hele Sjetne Fotball og oversikt over kampoppsett/treningstider
 • Kontaktinformasjon til alle ledere, trenere, oppmenn og ansvarlige i Sjetne Fotball
 • Sportsplan for Sjetne Fotball over hvordan vi skal drifte fotballagene og utviklingen
 • Klubbhåndboka

3 - Trenerutdanning og kompetanse

Revidert: 01.09.19 Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret Neste revisjon: 2020

Foreldrene er bærebjelken i det sportslige arbeidet i Sjetne Fotball, og vi rekrutterer nesten utelukkende trenere og lagledere fra foreldregruppa for våre aldersbestemte lag. Noen har fotballerfaring selv, andre har ikke det, men har andre ferdigheter og kompetanse. Alle er viktige for å drive en god fotballaktivitet for barn og ungdom i klubben vår. 

I Sjetne Fotball ønsker vi treninger preget av god kvalitet, med høy aktivitet og øvelser som er fotballspesifikke. For å få til dette må vi i Sjetne arbeide med å motivere trenerforeldre til å heve kompetansen sin som fotballtrener. I Sjetne Fotball ønsker vi at våre trenere gjennomfører trenerkurs i regi av NFF, og skal arbeide aktivt for at flest mulig av våre trenere gjennomfører et, eller flere, av kursene som tilbys av NFF. Vi står selv ofte som kursarrangør av ulike delkurs av Grasrottreneren i samarbeid med NFF Trøndelag.

Sjetne Fotball følger NFFs krav til trenerkompetanse for Kvalitetsklubb på nivå 1, et nivå Sjetne har som ambisjon å tilhøre. Fra høsten 2019 er disse endret til å være følgende:

BARNEFOTBALL (6-12 år):

Aldersgruppe 6-8 år. Minimum en trener pr årskull pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanning

Aldersgruppe 9-10 år. Minimum en trener pr årskull pr kjønn som har gjennomført delkurs 1-2 i Grasrottrenerutdanning

Aldergruppe 11-12 år. Minimum en trener pr årskull pr kjønn som har gjennomført delkurs 1-3 i Grasrottrenerutdanning

UNGDOMSFOTBALL (13-19):

Minimum en trener pr årskull per kjønn som har gjennomført hele Grasrottrenerutdanningen 

Sportslig Utvalg vil følge opp at lagene i Sjetne Fotball oppfyller våre målsettinger om god kompetanse på alle årstrinn. Dette gjøres årlig. Lag som ikke oppfyller målsettingen på trenerkompetanse skal i samarbeid med klubben lage en plan for kompetanseheving.

Sjetne Fotball har som ambisjon at vi hvert år arrangerer delkurs 1 internt for alle klubbens trenere. Høsten 2019 arrangerer Sjetne Fotball både delkurs 1 og delkurs 2.

4 - Veiledning for lag

Revidert: 1.9.2019 Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2020

 

4.1 Ansvarsbeskrivelse for lagledelsen (trenere, oppmenn/lagledere, kampvert, foreldrekontakter, økonomiansvarlig) og foreldre/foresatte.

Trygge rammer:
Alle som påtar seg verv som trener eller oppmann i Sjetne Fotball skal ha levert gyldig politiattest til Sjetne IL. Ansvaret for kontroll av politiattest ligger til hovedstyret i Sjetne IL.

De som innehar verv som lagledere forplikter seg også til å følge klubbens interne bestemmelser (bl.a. sportsplan), følge Fair Play og gjøre seg kjent med NFFs bestemmelser for henholdsvis barne- og ungdomsfotball.

Foreldre/foresatte er en svært viktig ressurs for alle lagene, og det er viktig at flest mulig involveres så tidlig som mulig i driften av laget. Tilhørighet er viktig også for foreldre/foresatte!

Trenere og oppmenn fungerer som forbilder for barn og ungdom. Spillerne påvirkes av oppførselen til trener og oppmannsteamet, derfor er det viktig at de er bevisste sine handlinger. Verken trener(e) eller lagleder bør ta avgjørelser på vegne av laget uten å ha konferert med hverandre på forhånd. De har viktige funksjoner i laget og må derfor samarbeide tett.

Én person kan gjerne ha flere funksjoner/roller i laget, men det er ikke ønskelig at lag styres av enkeltpersoner. Det kan skape konflikter, i tillegg til at belastningen på denne personen over tid vil bli for stor. En bør også unngå at de ulike funksjonene i lagledelsen innehas i samme familie da oppmannen skal være behjelpelig med å løse konflikter som oppstår mellom spillere og mellom spillere og trenere.

I barnefotballen kan ansvaret mellom trener(e) og oppmann fordeles litt etter behov, mens oppgavefordelingen i ungdomsfotballen blir mer tydelig og arbeidsoppgavene flere. I ungdomsfotballen skal trenerens fokus være fullt og helt på det sportslige, mens oppmann har ansvar for det administrative i laget. Under kamp representerer lagledelsen klubben og er derfor iført Sjetne-klær slik at de er lett gjenkjennelige.

TRENER - har ansvar for det sportslige tilbudet:

• Treningsopplegg
• Treninger
• Laguttak
• Kampledelse
• Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter
• Spillersamtaler/-møter
• Følger opp hver enkelt spiller best mulig
• Samarbeider med oppmann og trenerteamet for å skape et godt miljø i gruppen/laget
• Ta trenerkurs
• Lagene oppfordres til å ha en hovedtrener som har hovedansvaret for treningsopplegg, hospitering og kontakt med styret/sportslig utvalg

 

LAGLEDER - har ansvar for organisering av lagets aktiviteter:
• Oppdatering av spillelister (spillerens navn, fødselsdato, adresse, foresattes epost/tlf) på www.sjetneil.no
• Orientere styret fortløpende om spillere som kommer til og spillere som slutter (se for øvrig klubbhåndbokas kapittel 5.2 om treningsavgifter)
• Samarbeide med foreldrekontaktene om foreldremøter
• Samarbeide med trenerne om spillermøter
• Informasjonsansvarlig for sitt lag, inklusive oppdatering av lagets hjemmeside
• Ansvarlig for påmelding til cuper
• Ansvarlig for påfylling av førstehjelpskoffert
• Ansvarlig for bestilling av utstyr
• Ansvarlig for utfylling av dommerkort, signering og kontroll av kortet etter kamp
• Sørge for at dommeren får betaling
• Ansvarlig for intern registrering av gule/røde kort, og oversikt over når spillere skal stå over pga. karantene
• Ansvarlig for omberamming av kamper
• Logistikkansvarlig ved bortekamper
• Bestille garderobe i Sjetnehallen til hjemmekamper hos dagligleder@sjetneil.no. Utenbyslag har krav på garderobe med dusj!
• Deltar på klubbens trener- og oppmannsmøter

KAMPVERT - har ansvar for bane/garderober på kampdag og oppfølging av Fair Play rundt banen på kampdag:
• Møtetidspunkt samtidig med spillere og trenere på kampdag
• Skal ha på den gule Fair Play-/kampvertvesten før og under kamp
• Ser over innbytterbenker før kamp og rydder om nødvendig
• Tar i mot bortelag og dommere ved hjemmekamper
• Ansvarlig for garderobene på Bydelshuset når disse benyttes – inklusive låsing, tømme søppel og vasking. (Laget får bot dersom rengjøring utelates)
• Ansvarlig for utsetting og innhenting av hjørneflagg ved 11’er kamper
• Ansvarlig for (å delegere) rydding på og rundt banen
• Skal ha positiv oppmerksomhet på begge foreldregrupper og lagledelse
• Tilse at dommeren får en positiv opplevelse. Evt. snakke med trenerne/oppmann om nødvendig
• Tilse at kun spillere/lagledelse oppholder seg på langsiden med innbytterbenkene Henvis alle andre, foreldre/foresatte og unger til motsatt side

ØKONOMIANSVARLIG - har ansvar for lagets økonomi (lagskasse m.m.):
• Føre budsjett og regnskap hvert år. Informere om budsjettet/regnskapet på foreldremøte
• Levere forenklet regnskap til styret
• Sørge for at innbetalinger/utbetalinger til og fra lagskassen blir gjennomført
• Følge opp ubetalte avgifter (medlemsavgift/treningsavgift og egenandeler til lagskassen)
• Ha dialog med økonomiansvarlig i Sjetne Fotball
• Betale lagets cuper, busstransport, sosiale arrangement osv.

FORELDREKONTAKT - har ansvar for å være bindeledd mellom foreldregruppa/lagledelsen og fremme det sosiale miljøet i spiller-/foreldregruppa
• Bindeledd mellom trenere/oppmann og foreldregruppen
• Jobbe for et godt miljø blant foreldre på laget og sørge for at uenigheter tas opp
• Arrangere møteplasser som skal fremme et godt miljø blant spillere og evt. foreldre på laget
• Melde inn konflikter mellom spillergruppa og trener-/oppmannsgruppa dersom laget ikke klarer å løse konflikten selv til styret/sportslig utvalg
• Levere dommerkvitteringer til økonomiansvarlig i Sjetne Fotball
• Ansvarlig for å organisere dugnader og fordele oppgaver jevnt mellom foreldre/spillere
• Organisere kaffe- og kakesalg på alle hjemmekamper

FORELDRE/FORESATTE - har ansvar for å stille opp for laget og enkeltspillere:
• Møte på foreldremøter for laget (og gi beskjed dersom de ikke har anledning til å delta)
• Holde seg oppdatert om aktiviteter i laget via e-post og hjemmesider
• Delta på sin andel av dugnader som laget og klubben til en hver tid avholder
• Bidra til å spre en ”positiv ånd” i laget
• Støtte opp egne og andres barn i forhold til idretten
• Være tilskuer på kamper og gi positive tilbakemeldinger til spillerne

4.2 Foreldreinformasjon

4.2.1 Foreldremøter
Oppmann er ansvarlig for innkalling og gjennomføring av foreldremøter. Foreldremøter skal avholdes minst to ganger pr. år, et møte før sesongen starter og ett møte etter sesongslutt.

Foreldremøtene skal være et fora hvor aktivitets- og ambisjonsnivået blir avstemt mellom foreldre og oppmenn/-trenere. Viktigheten av foreldremøter må ikke undervurderes. På foreldremøtene før seriestart skal oppgaveinstruksen for Kampvert gjennomgåes, dette er av stor betydning slik at vi i Sjetne arrangerer våre hjemmekamper etter NFFs bestemmelser.

Like viktig som det sportslige aktivitetsnivået og utviklingen til den enkelte spiller er ”det indre liv” i spiller/treningsgruppa. Skal en lykkes i et lagspill, er det å skape et godt og trygt miljø meget avgjørende. Momenter og tiltak for å skape dette bør synliggjøres for foreldregruppa. Godt miljø skaper trivsel og trygghet, som igjen fører til større utvikling og mindre frafall i spillergruppa. Foreldregruppa bør involveres i miljøskapende tiltak. Dette vil igjen skape en sterkere tilhørighet til laget. Det er mange eksempler på at stabile spillergrupper har et godt miljø og en sterk foreldregruppe i bunn.

4.2.2 Forslag til agenda på foreldremøter
Å sette dagsorden er opp til de enkelte lederne innen spillergruppen. Her er noen forslag til hva som bør diskuteres:

1. Fair Play
Hvordan framstår vi som lag og foreldregruppe slik at alle; motstandere, dommere, cuparrangører og ikke minst våre egne barn får en god opplevelse?

2. Sesongaktiviteter 
Generelt rundt aktiviteter i vår/høst - Hva vil bli lagt vekt på under treningene - Spillerstall - Treningssamling

3. Deltagelse i cuper 
• Vårsesong / Høstsesong, - Eventuelt reiser/overnatting - Langsiktige mål (start planleggingen i god tid)

4. Lagsorganisering generelt 
• Foreldreansvar
• Valg av evt. ny lagledelse, komiteer eller evt. dugnads/-økonomiansvarlig
• Lagorganisering generelt For at et lag skal fungere optimalt, er det viktig at flest mulig foreldre/foresatte engasjeres i laget. Dette kan blant annet skje ved at en med jevne mellomrom bytter på hvem som er i lagledelsen. Betydningen av å endre på lagledelsen skal ikke undervurderes som et ledd i å skape en mer engasjert foreldregruppe, og dette kan i det videre legge grunnlag for et mer sammensveiset lag.

5. Dugnader 
Gjennomgang av de faste klubbdugnadene og hvordan fordele disse. Det er viktig å få fram at dugnader anses som en obligatorisk ”betaling” for at spillerne skal kunne spille fotball uten at treningsavgiften skal forhøyes.

6. Økonomi/lagskasse 
På foreldremøtene bør en diskutere hvilken økonomi foreldregruppen ønsker at laget skal ha. Er det nok med en liten lagskasse fra kaffesalg, slik at hver enkelt spiller selv må dekke deltagelse i cuper osv, eller ønsker laget å ha en felles økonomi der dugnader og felles tiltak dekker kostnadene? Eller ønsker foreldrene at man skal prøve å få til en del dugnader for å redusere utgiftene for den enkelte? Det er også viktig å forhøre seg i foreldregruppen om noen har ideer til hvordan en kan få inn midler i lagkassen, kontakter som evt. kan sponse drakter osv. I diskusjonen rundt lagets økonomi bør en ta hensyn til at enkelte foreldre kan ha sterke meninger om at hver skal betale for seg, mens andre kanskje kan synes det er vanskelig å argumentere for mange dugnader. Her er det ulike hensyn å ta; økonomisituasjonen til hver enkelt familie og evne til å betale egenandeler. Vi skal heller ikke underslå den sosiale faktoren en dugnad kan ha.

7. Sosiale arrangement 
Det bør være en gjennomgang av hvilke sosiale arrangementer en skal ha i spillergruppen det neste halv- året. Det er også en fordel hvis det arrangeres noe for foreldregruppen, søsken etc.

4.3 Fotballens ABC
Alle ledere og trenere skal sette seg inn i Fotballens ABC i god tid før sesongstart. Her gis det svar på mange spørsmål rundt kampavvikling/regelfortolkning, nye retningslinjer, breddereglement og ikke minst hvordan vi opptrer på og utenfor banen (Fair Play).

Fotballens ABC Barnefotball

Fotballens ABC Ungdomsfotball

4.4. Spillersamtaler
Spillersamtaler bør gjennomføres først når en har kommet inn i ungdomsfotballen. Det avholdes to samtaler; en ved sesongstart og deretter et møte etter noen måneder.

Møtene er ment å være en samtale mellom trener og spiller (foresatte må gjerne være med). På møtet kan spilleren fortelle litt om seg selv og hva en driver med utenom fotballen. Trivsel i treningsgruppa er et viktig tema som må være på agendaen i slike samtaler. Spilleren bør også få komme med sine innspill på ting som etter spillerens synspunkt er bra og dårlig for miljøet. Det er viktig at spilleren opplever å bli hørt.

Spillersamtaler er et viktig verktøy for å fange opp momenter som kan gjøre trivselen for den enkelte spiller bedre og dermed hindre frafall. Trener bør si noe om holdninger på treningene, og spiller og trener skal ved sesongstart sammen sette opp noen mål som spilleren skal holde fokus på gjennom sesongen. Det bør fokuseres på spillerens styrker, og på hva spilleren kan bli bedre på. Møte nr. to er ment som et evalueringsmøte hvor trener og spiller går igjennom de mål som var satt ved sesongstart.

4.5 Seriepåmelding
På høstens trener- og oppmannsmøte må lagene ta en oppsummering av situasjonen i lagene med hensyn til neste års treninger og serie. Lagenes og foreldregruppenes ønsker skal ivaretas best mulig, men til sjuende og sist er det fotballstyret og sportslig utvalg som avgjør hvordan lagene skal settes sammen. Det må tas hensyn til antall spillere i hver årsklasse, eventuelt antall overårige, ferdigheter og ambisjoner i spillergruppa etc. Det bør også diskuteres hvilke lag som kanskje må låne spillere, og om dette passer inn i spillernes egne lag og program.

I januar/februar er det påmeldingsfrist for kommende serie. Påmeldingsfristene for de ulike lagene vil hvert år bli lagt ut på NFF Trøndelags hjemmesider.

4.6 Oppstart av nye lag – viktige momenter i barnefotballen
Når nye årskull skal starte med organisert fotballaktivteter, er det viktig med god og riktig informasjon. Det er viktig å huske på at oppstart av nye lag i Sjetne IL hovedsakelig skjer når barna fortsatt tilhører Sjetne ABI ettersom kamper i «minifotballen», eller sonekveldene, skjer fra og med året ungene fyller seks år.

Sjetne Fotball har en egen rekrutteringsansvarlig som organiserer det første møtet mellom barn og foreldre den høsten ungene begynner på skolen. Alle nye årskull skal møte Sjetne Fotballs rekrutteringssansvarlig: både foreldre og ungene. Vi inviterer til trening og «miniturnering» på et annonsert tidspunkt. Del I av denne første samlingen ledes av Sjetne Fotballs spillerutvikler og trenerveileder der de organiserer aktivitetene for ungene, mens foreldrene følger med. Del II av samlingen er et rent foreldremøte med fokus på:

 •  «Idealøkta» - hva er god fotballaktivitet i barnefotballen?
 • «Slik spiller vi i Sjetne»
 • «Slik skaper vi godt samhold og sikrer deltakelsen»
 • Hvordan utvikle foreldreressursene, faglig og sosialt

Foreldrene får ansvaret for å følge opp aktivitetene den kommende sesongen, og oppstartsansvarlig avklarer hvilke personer som skal delta på kompetansegivende kurs i løpet av vinteren, herunder barnefotballkvelden og/eller delkurs 1 av Grasrottreneren. Sjetne Fotballs kompetansekrav til trenere i barnefotballen er som følger:

 • Aldersgruppe 6-8 år. Minimum en trener pr årskull pr kjønn som har gjennomført delkurs 1 i Grasrottrenerutdanning
 • Aldersgruppe 9-10 år. Minimum en trener pr årskull pr kjønn som har gjennomført delkurs 1-2 i Grasrottrenerutdanning
 • Aldergruppe 11-12 år. Minimum en trener pr årskull pr kjønn som har gjennomført delkurs 1-3 i Grasrottrenerutdanning

 

4.7 Overgangen fra ABI til Sjetne Fotball

 Ved overgangen fra ABI til Sjetne Fotball, som fra høsten 2019 er fra 8 til 9 år, innkalles foreldre og spillere til nytt møte av fotballstyret.
• Fotballstyret presenterer klubben, og hva klubben har å tilby av lærings- og utviklingsmiljø sportslig, sosialt miljø, samt rammebetingelser for øvrig for alle parter
• Fotballstyret går i gjennom hvordan lagene er organisert (trenere, lagleder og foreldrekontakt, øvrige verv i laget), og annen informasjon. Lagledelse må være på plass i løpet av møtet
• Alle spillere, med nøkkelopplysninger, registreres (nøkkelopplysninger er navn, adresse, fødselsdato, navn på foreldre/foresatte, telefonnummer og epost-adresse)
• Laget får en ”startpakke” av viktig informasjon

Nedenfor følger en liste over forslag til tema på møtekvelder:
• Ønske alle velkommen til Sjetne Fotball
• Gi en orientering om avdelingen
• Organisering av klubben og lagene
• Sjetne Fotballs verdigrunnlag, visjon og målsetting
• Medlems- og treningsavgifter samt hvordan økonomien rundt laget blir
• Lærings- og utviklingsmiljø sportslig for spillere og trenere (trening og kamptilbud for spillere, utdanning for trenere)
• Lagets utstyr, spillerens eget utstyr, klubbens utstyrsleverandør
• Intern kommunikasjon/klubbens hjemmeside
• Bydelshuset/anlegg (infrastruktur for øvrig)
• Fokus på gode holdninger/Fair Play aktiviteter
• Orientering om folder om Barnefotballens ABC/kurs
• Innmelding/registrering av alle spillere og foreldre/foresatte
• Krav og forventninger til hverandre
• Rekruttering av trenere, lagledere og foreldrekontakt, andre verv
• Hvordan gjennomføre første trening og veien videre

4.8 Oppfølging av laget
• Trenerne inviteres med på trenerforum i regi av Sjetne Fotball
• Kurs for trenere høst eller vår
• Oppfølging for deltagelse på andre kurs/tiltak gjennom klubbens (utdanningskontakt) sportslig leder/trenerkoordinator

4.9 Rutiner under kamp
• Sørge for å ha telefonnummer til spillere, foresatte, dommer og lagleder på motstanderlaget tilgjengelig om det skulle være nødvendig
• Passe på at vekslepenger og utstyr til kaffesalg er tilgjengelig for de som skal selge kaffe
• For årsklassene 13 år og eldre: Fylle ut lagoppstilling i FIKS (fotballens informasjons og kommunikasjonssystem) og printe ut til hjemmekamper. Ved hjemmekamper, melde inn resultatet til kretsen og rapportere i FIKS/Min fotball.

Bortekamper:
Ha alltid felles oppmøte, de fleste lagene i Sjetne har parkeringsplassen ved Prix som oppmøtested, dette sikrer transport for alle. På veg til kamp SKAL vi kjøre samlet og holde fartsgrensene. Blir vi forsinket har oppmann med seg telefonnummer og ansvar for å ringe motstander og varsle om dette. Vi kommer SAMLET forsinket fram, ingen skal forsøke å gi gass for å rekke avspark, dette bidrar til større trygghet i trafikken. Husk å sikre utstyr i bilen og ikke la tunge gjenstander som medisinskriv etc ligge i hattehylla. I Sjetne Fotball kjører ikke juniorspillere til bortekamper med passasjerer. Vi lar mer erfarne sjåfører ta ansvar for trygg transport. Spillere skal dessuten møte utvhilt til kamp, vi slipper da også utfordringen som vil oppstå om en spiller skader seg og hun eller han også skal kjøre lagvennene hjem igjen.

5 - Økonomi


Revidert: 01.09.19. Hovedansvarlig/revisjonsansvarlig: Styret. Neste revisjon: 2020

5.1 Medlemskontingent Sjetne IL
Alle som spiller fotball for Sjetne Fotball skal være medlem i Sjetne Idrettslag. Aktive utøvere som i løpet av året fyller 18 år og eldre må ha eget medlemskap (kan ikke inngå i familiemedlemskap). For spillere er dette spesielt viktig, da de ved skader ellers ikke vil være dekket av forsikringer gjennom idrettslaget (se punkt 5.5).

Alle oppmenn og tillitsvalgte i Sjetne Fotball må være medlemmer i idrettslaget. Vi oppfordrer til bruk av familiemedlemskap. For satser for medlemskontingent i Sjetne IL, se Sjetne IL sine hjemmesider: www.sjetneil.no. Faktura sendes ut direkte fra Sjetne Idrettslag (hovedlaget), og ved spørsmål vedrørende medlemskapet skal hovedlaget kontaktes.

5.2 Treningsavgift Sjetne Fotball
Alle spillere skal betale treningsavgift til Sjetne Fotball. Treningsavgiften faktureres ut en gang pr. år (mars/april) og treningsavgiften må være betalt innen forfall for å kunne delta på treninger, kamper og turneringer. Medlemskontingent til Sjetne IL må også være betalt for å være dekket av forsikring gjennom Sjetne Idrettslag. Spillere som ikke har betalt sine avgifter til Sjetne Fotball vil ikke være satt spilleberettiget i FIKS. Blir de benyttet i kamp må laget påregne bøter og poengtrekk av NFF Trøndelag, eller i den turneringen de deltar i. Bøter for bruk av ikke spilleberettiget spiller må det enkelte lag selv ta ansvar for.

Dersom det er behov for å få oppdelt treningsavgiften i to rater kan det i noen tilfeller avtales. Det tas da kontakt med kasserer i Sjetne Fotball. Faktura for treningsavgift blir sendt ut på epost til ansvarlig foresatt eller spiller (seniornivå), det er derfor viktig at riktig epostadresse på den som skal motta faktura ligger inne på spillerregisteret. Foresatt/spiller melder inn endringer i epost-adresse til oppmann, som har ansvaret for å holde registeret oppdatert.

Treningsavgiften for de enkelte aldersklasser kan variere fra år til år, avhengig av kostnadene ved å drive Sjetne IL og Sjetne Fotball, men det er en målsetning å holde disse så lave som mulig. Satser for treningsavgift for inneværende år.

5.2.1 Fritak fra treningsavgift:
Det er ingen søskenmoderasjon på treningsavgiften
Spillere som har foresatte som er trener i Sjetne Fotball får følgende moderasjon: Aldersklasse t.o.m. 12 år - Halv treningsavgift Aldersklasse 13 år og over - Ingen treningsavgift

Fritak for treningsavgift gis bare til et barn i samme familie. Innehar en person flere verv, gis kun ett fritak. Har et lag flere trenere kan alle gis fritak hvis treningsbyrden er noenlunde likt fordelt. Det gis fritak for inntil 4 trenere (avhengig av størrelsen på spillergruppa). Har et lag flere trenere, eller ønsker å tilgodese også andre tillitsvalgte på laget med moderasjon, kan lagets totale mulige fritak fordeles på flere.

Eksempel: Et lag har tre trenere, oppmann og foreldrekontakt. Lagleder tar mye ansvar/oppgaver. Ved treningsavgift pr. spiller på kr 1000, og rett til fullt fradrag for spiller med foresatt som er trener for laget, har dette laget rett til fritak for totalt 3000 kr. Ved å fordele dette på f.eks. fire personer, blir fradraget 750 pr. spiller, og det må betales kr 250 pr. spiller.

Det er lagleders ansvar å melde inn til kasserer i fotballstyret hvem som skal ha fritak.

5.2.2 Hva går treningsavgiften til?
Treningsavgiften er den største inntektsposten i Sjetne Fotball. I tillegg kommer inntekter bl.a. fra dugnader, arrangement, offentlige tilskudd og sponsorer. Sjetne Fotball er helt avhengige av at treningsavgiftene blir betalt for å kunne opprettholde den ønskede aktiviteten for alle lagene. Dersom disse inntektene blir for lave, er alternativet å øke treningsavgiftene.

Treningsavgiftene går blant annet til å dekke:
• Drift og vedlikehold av Sjetne kunstgress, Okstad kunstgress og leie av TOBB Arena Sør i tillegg til andre baner når det er nødvendig (vinterleie eksterne baner)
• Leie av Sjetnehallen
• Lagsavgifter til NFF Trøndelag
• Kretskontingenter
• Kostnader til dommere
• Utstyr
• Felles møter trenere/lagledere/eksterne
• Trenerkurs/andre kurs

5.3 Lagskonti

Alle lag i Sjetne IL skal fra og med 15. februar 2015 benytte en konto i Sjetne IL sin kontostruktur for sitt lag. Alle utgifter/inntekter skal dokumenteres med bilag. Det må føres bilagsjournal og regnskap for hvert lag.

Maler som kan benyttes for å holde kontroll på egenandeler og lagets regnskap finner du her. Mal for refusjon av utgifter vedlagt i samme fil. Kontoplan, oversikt over avdelinger og underavdelinger ligger også i samme fil.

Regnskap med bilag skal leveres kasserer to ganger i året, før sommeren og før jul. Kvitteringer og bilag med kontoutskrift sorteres slik i en perm:

Bilag i perm:
1. Inngående faktura
2. Bakbilag
3. Utgiftsrefusjoner
4. Utgående faktura
5. Kontoutskrifter bank
6. Annet - diverse

Små kvitteringer som f.eks kassalapper skal én og én limes på et blankt A4 ark og settes i perm. Alle bilag skal konteres, det vil si at kontonummer, avdeling og underavdeling må føres på. Bilag skal signeres. Helst av både den som har brukt kostnaden og den som bokfører den.
Eks på kontering av cupdeltakelse for Fotball gutter 2003:
2 211 7275 Og dato og underskrift.
Der 2 står for fotball, 211 står for G2003 og 7275 står for Deltakeravgifter Cuper.

De fleste lag må også ha en kontantkasse, for kaffesalg og dommerutgifter blant annet. Kassedagbok skal føres for kontantkassen også, prøv og holde den så liten som mulig ved jevnlig å sette inn penger på lagskontoen.

Lagskassereren har en gjennomgang av rutiner med Sjetne Fotballs kassererer foran hver sesong, spørsmål rettes til kasserer i Sjetne Fotball.

5.4 Rutiner ved salg i forbindelse med arrangement

Ved arrangement i regi av Sjetne Fotball hvor det skal foregå salg av mat, lodd, billetter eller lignende, må visse rutiner følges for at regnskapet i etterkant skal kunne godkjennes.

Dersom det er behov for veksel bestilles dette i god tid fra kasserer. Oppgi sum og ca hvor mye veksel en trenger i hver valør. Ved utlevering av veksel kvitterer mottager på at en har mottatt beløpet. I etterkant av arrangementet må alle typer inntekter spesifiseres (i loddsalg, salg mat/drikke, billetter etc.). Kontanter må telles opp av to personer, som begge kvitterer på et oppgjørsskjema. Det utarbeides et regnskap over arrangementet, og kontanter settes inn på Sjetne Fotball sin bankkonto. Regnskap og bilag for arrangementet overleveres til kasserer.

5.5 Forsikringer
Alle som har betalt sine avgifter til Sjetne IL er dekket av Norges Fotballforbunds kollektive forsikringsavtaler.

NFF tilbyr også en utvidet forsikring, for den som ønsker det. Priser og vilkår finner du i linken over.

5.6 Dugnader

I Sjetne Fotball er det faste dugnader hvert år, i tillegg til dugnader de enkelte lag kan organisere for å få penger til lagskassen:

 • Rydding av Sjetne kunstgress/Getbanen
 • Sigdal Cup
 • Tilsynsvakter Sjetnehallen

Levert av IdrettenOnline