Lov for Sjetne Idrettslag

Som vedtatt på stiftelsesmøte i Sjetne IL, 19.10.1970,

med endringer, sist fra 01.01.2020

1. Innledende bestemmelser 

§ 1 Formål

§ 2 Organisasjon

§ 3 Medlemmer

§ 4 Medlemskontingent og avgifter

2. Tillitsvalgte

§ 5 Kjønnsfordeling

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv

§ 7 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre med tilknytning til idrettslaget

§ 9 Inhabilitet

§ 10 Vedtaksførhet, flertakskrav og protokoll

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

3. Økonomi

§ 12 Regnskap,- og revisjonsplikt

§ 13 Budsjett

§14 Utlån og garanti

4. Årsmøte, styre, utvalg mv

§ 15 Årsmøtet

§ 16 Ledelse av årsmøtet

§ 17 Årsmøtets oppgaver

§ 18 Stemmegiving på årsmøtet

§ 19 Ekstraordinært årsmøte

§20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinærkarakter

§ 21 Styre i Sjetne Idrettslag

§ 22 Komiteutvalg

§23 Valgkomite

§24 Grupper

5. Øvrige bestemmelser

§ 25 Lovendring

§ 26 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør

§ 27 Utmerkelser og æresmedlemskap


KAPITEL 1 INNLEDENDE BESTEMMELSER

§ 1 Formål

(1) Sjetne Idrettslags formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske

og paralympiske komité (NIF).

(2) Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge

på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

§ 2 Organisasjon

(1) Sjetne idrettslag er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

(2) Sjetne idrettslag er medlem av de særforbund som idrettslaget er medlem av:

Norges bandyforbund

Norges fotballforbund

Norges friidrettsforbund

Norges håndballforbund

Norges skiforbund

(3) Sjetne idrettslag er medlem av NIF gjennom Trøndelag idrettskrets, og er tilsluttet idrettsrådet i Trondheim

(4) Sjetne idrettslag skal overholde overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

NIFs regelverk gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov.

(5) Sjetne idrettslags farger er burgunder og svart.

Lagets merke har skjoldform med spiss bue og burgunder bunnfarge. På hvit skråbjelke står Sjetne I.L. i svart. Konkurransedrakten er burgunder overdel med svart shorts og hvite strømper/sokker. Bortelagsdrakten er hvit trøye med svart shorts.

§ 3 Medlemmer

(1) For at en person skal opptas i idrettslaget må vedkommende:

a) Akseptere å overholde idrettslagets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha gjort opp ev. økonomiske forpliktelser til idrettslaget og andre organisasjonsledd i NIF.

(2) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller nekte en person medlemskap. Før vedtak treffes, skal

personen gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på to uker til å uttale seg. Vedtaket

skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang. Vedtaket kan påklages til

idrettskretsen innen tre uker etter at det er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som

eventuelt kan omgjøre vedtaket. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen

innen to uker.

(3) Medlemskap i idrettslaget er først gyldig fra den dag kontingent er betalt.

(4) Medlemmet plikter å overholde idrettslaget og overordnede organisasjonsledds regelverk og

vedtak.

(5) Utmelding skal skje skriftlig og får virkning når den er mottatt.

Side 4 av 14

(6) Idrettslaget kan frata medlemskap fra medlem som etter purring ikke betaler fastsatt

medlemskontingent. Medlem som skylder kontingent for to år, taper automatisk sitt medlemskap i idrettslaget og skal strykes fra lagets medlemsliste.

(7) a) Styret i idrettslaget kan i særlige tilfeller frata et medlem medlemskapet for en periode på inntil et

år. Før vedtaket treffes, skal vedkommende gjøres kjent med bakgrunnen for saken og gis en frist på

to uker til å uttale seg. Vedtaket skal være skriftlig og begrunnet samt informere om klageadgang.

b) Ved fratakelse av medlemskap kan den saken gjelder kreve at vedtaket behandles av

ordinært/ekstraordinært årsmøte, og har rett til å være til stede ved årsmøtets behandling av saken.

Kravet må fremsettes innen én uke etter at vedtaket er mottatt, og årsmøtet må deretter avholdes

innen én måned.

c) Ved fratakelse av medlemskap kan idrettslagets vedtak påklages til idrettskretsen innen tre uker etter at vedtaket er mottatt. Klagen skal sendes til idrettslagets styre, som eventuelt kan omgjøre vedtaket dersom det er fattet av styret selv. Dersom vedtaket opprettholdes, sendes klagen til idrettskretsen innen to uker. Idrettslagets vedtak trer ikke i kraft før klagefristen er utløpt, eventuelt når klagesaken er avgjort.

(8) Idrettslaget skal føre elektroniske medlemslister i idrettens nasjonale medlemsregister i tråd med

forskrift gitt av Idrettsstyret.

§ 4 Medlemskontingenter og avgifter

(1) Medlemskontingenten for neste kalenderår fastsettes av årsmøtet.

Krav om medlemskontingent sendes ut i løpet av årets første kvartal.

(2) Sjetne IL har følgende medlemskap:

Enkeltmedlemskap

Familiemedlemskap

Æresmedlem, jmf §26, første ledd

(3) Andre aktivitetsavgifter/egenandeler/dugnadsinnsats kan kreves for deltakelse i idrettslagets

aktivitetstilbud, jmf § 23, andre ledd

KAPITEL 2 TILLITSVALGTE

§5 Kjønnsfordeling

(1) Idrettslaget skal arbeide for lik kjønnsfordeling ved valg/oppnevning til styrer, komiteer mv. og representasjon til årsmøte/ting. Ved valg/oppnevning av styre, råd, utvalg/komité mv. og ved representasjon til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, skal begge kjønn være representert. Sammensetningen skal være forholdsmessig i forhold til kjønnsfordelingen i medlemsmassen, dog slik at ved valg/oppnevning av mer enn tre personer, skal det velges/oppnevnes minst to personer fra hvert kjønn. Bestemmelsen gjelder også der det velges mer enn ett varamedlem. Ansattes representant teller ikke med ved beregningen av kjønnsfordelingen.

(2) Ved valg/oppnevning til styre, råd, utvalg/komité mv. i strid med bestemmelsen, skal styret innen én

måned etter årsmøtet sende ut innkalling til ekstraordinært årsmøte der nytt valg foretas. Eksisterende

medlemmer i det aktuelle styret, komiteen mv. blir sittende til nytt styre, komité mv. er valgt/oppnevnt.

(3) Idrettsstyret kan pålegge idrettslaget å oppfylle bestemmelsen, herunder innkalle til nytt

Side 5 av 14

årsmøte eller foreta ny oppnevning.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et

valg/oppnevning.

§ 6 Generelle regler om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett m.v

(1) For å ha stemmerett, være valgbar til årsmøte-/tingvalgte organer og kunne velges/oppnevnes som representant til årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd, må man ha fylt 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst en måned og ha gjort opp sine økonomiske forpliktelser til idrettslaget.

(2) Et medlem kan ikke samtidig inneha mer enn et av følgende verv i idrettslaget: medlem av styret,

valgkomité, kontrollutvalg, lovutvalg, revisor, utvalg som ilegger sanksjoner.

(3) Et medlem kan ikke ha styreverv i flere idrettslag som deltar i samme konkurranse. Tilsvarende gjelder andre tillitsverv som gir påvirkningsmuligheter over den aktuelle konkurranseaktiviteten, eller tilgang på informasjon som kan benyttes til ett av idrettslagenes fordel.

(4) Forslagsrett:

a) Et medlem har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

b) Styret i idrettslaget har forslagsrett til og på årsmøtet i idrettslaget.

c) Møteberettiget komité/utvalg har forslagsrett til årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde, og dets representant(er) har forslagsrett på årsmøtet innenfor komiteens/utvalgets arbeidsområde.

(5) Møte- og talerett:

a) Representant fra overordnet organisasjonsledd har talerett på årsmøtet i idrettslaget.

b) Revisor har møte- og talerett på årsmøtet i saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

§ 7 Stemmerett, valgbarhet og representasjonsrett for arbeidstaker

(1) Med arbeidstaker etter denne bestemmelsen menes person som:

a) Utfører lønnet arbeid for idrettslaget tilsvarende en stillingsbrøk på mer enn 20% eller

b) Mottar mer enn 1G i lønn/andre ytelser fra idrettslaget i løpet av et kalenderår.

(2) En arbeidstaker i idrettslaget har ikke stemmerett på idrettslagets årsmøte, og er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnede organisasjonsledd. Tillitsvalgt som får relevant ansettelse, plikter å fratre tillitsvervet ved tiltredelse av stillingen, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet er opphørt.

(3) En arbeidstaker i idrettslaget kan ikke velges eller oppnevnes som representant til årsmøte/ting eller

Ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke velges eller oppnevnes representant som er arbeidstaker i det organisasjonsledd representasjonen skjer.

(4) Bestemmelsen er ikke til hinder for at idrettslaget gir de ansatte rett til å utpeke

ansattrepresentant(er) til idrettslagets styre.

(5) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses ikke som valgt eller

oppnevnt.

Side 6 av 14

(6) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra bestemmelsen for et valg/oppnevning.

§ 8 Valgbarhet og representasjonsrett for andre personer med tilknytning til idrettslaget

(1) Et medlem som har en økonomisk særinteresse i driften av idrettslaget som overstiger 1 G i løpet av kalenderåret, er ikke valgbar til styre, råd, utvalg/komité mv. i idrettslaget eller overordnet organisasjonsledd. Det samme gjelder styremedlem, ansatt eller aksjonær med vesentlig

innflytelse, i en juridisk person som har slik økonomisk særinteresse som nevnt i første setning. Begrensningen gjelder ikke for styremedlem oppnevnt av idrettslaget. Tillitsvalgt som får slik økonomisk særinteresse, styreverv, ansettelse eller eierandel, plikter å fratre tillitsvervet, og kan ikke gjeninntre før ansettelsesforholdet mv. er opphørt.

(2) Person som i henhold til første ledd ikke er valgbar, kan heller ikke velges eller oppnevnes som

representant til årsmøte/ting eller ledermøte i overordnede organisasjonsledd. Det kan heller ikke

velges eller oppnevnes representant med tilsvarende tilknytning til det organisasjonsledd

representasjonen skjer.

(3) En person som er valgt eller oppnevnt i strid med bestemmelsen anses som ikke valgt eller oppnevnt.

(4) Idrettsstyret kan, når det foreligger særlige forhold, gi dispensasjon fra denne bestemmelsen for et

valg/oppnevning.

§9 Inhabilitet

(1) En tillitsvalgt, oppnevnt representant eller ansatt i idrettslaget er inhabil til å tilrettelegge grunnlaget

for en avgjørelse eller til å treffe avgjørelse:

a) når vedkommende selv er part i saken,

b) når vedkommende er i slekt eller svogerskap med en part i opp- eller nedstigende linje eller i sidelinje så nær som søsken,

c) når vedkommende er eller har vært gift med eller er forlovet eller samboer med en part

d) når vedkommende leder eller har ledende stilling i, eller er medlem av styret i et organisasjonsledd eller annen juridisk person som er part i saken.

(2) Likeså er vedkommende inhabil når andre særegne forhold foreligger som er egnet til å svekke tilliten til vedkommendes upartiskhet; blant annet skal det legges vekt på om avgjørelsen i saken kan innebære særlig fordel, tap eller ulempe for vedkommende selv eller noen som vedkommende har nær personlig tilknytning til. Det skal også legges vekt på om inhabilitetsinnsigelse er reist av en part.

(3) Er en overordnet inhabil, kan avgjørelse i saken heller ikke treffes av direkte underordnet i idrettslaget.

(4) Inhabilitetsreglene får ikke anvendelse dersom det er åpenbart at den tillitsvalgte, oppnevnte representanten eller ansattes tilknytning til saken eller partene ikke vil kunne påvirke vedkommendes standpunkt og idrettslige interesser ikke tilsier at vedkommende viker sete.

(5) Med part menes i denne bestemmelsen person, herunder juridisk person, som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder.

(6) I styrer, komiteer og utvalg treffes avgjørelsen av organet selv, uten at vedkommende medlem deltar. Dersom det i en og samme sak oppstår spørsmål om inhabilitet for flere medlemmer, kan

Side 7 av 14

ingen av dem delta ved avgjørelsen av sin egen eller et annet medlems habilitet, med mindre organet ellers ikke ville være vedtaksført i spørsmålet. I sistnevnte tilfelle skal alle møtende medlemmer delta. Medlemmet skal i god tid si fra om forhold som gjør eller kan gjøre vedkommende inhabil. Før spørsmålet avgjøres, bør varamedlem eller annen stedfortreder innkalles til å møte og delta ved avgjørelsen dersom det kan gjøres uten vesentlig tidsspille eller kostnad.

(7) I øvrige tilfeller avgjør vedkommende selv om vedkommende er inhabil. Dersom en part krever det og det kan gjøres uten vesentlig tidsspille, eller vedkommende ellers finner grunn til det, skal vedkommende selv forelegge spørsmålet for sin nærmeste overordnede til avgjørelse.

(8) Bestemmelsen gjelder ikke på årsmøtet i idrettslaget.

§ 10 Vedtaksførhet, flertallskrav og protokoll

(1) Styrer, komiteer og utvalg i idrettslaget er vedtaksføre når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes med flertall av de avgitte stemmene. Ved stemmelikhet er

møteleders stemme avgjørende.

(2) Vedtak kan fattes ved skriftlig behandling eller ved fjernmøte, dersom et flertall av medlemmene gir sin tilslutning til dette. Ved skriftlig behandling sendes kopier av sakens dokumenter samtidig til alle medlemmer med forslag til vedtak. Ved fjernmøte skal alle møtedeltakerne kunne kommunisere med hverandre.

(3) Det skal føres protokoll fra styremøter. Protokollene skal være tilgjengelige for idrettslagets medlemmer, med mindre styret bestemmer noe annet i den enkelte sak.

§ 11 Tillitsvalgtes refusjon av utgifter. Godtgjørelse

(1) Tillitsvalgt kan motta refusjon for nødvendige, faktiske utgifter som påføres vedkommende

i forbindelse med utførelsen av vervet.

(2) Tillitsvalgt kan motta en rimelig godtgjørelse for sitt arbeid.

(3) Godtgjørelse til styret og daglig leder skal klart fremgå av vedtatt budsjett og regnskap.

KAPITEL 3 ØKONOMI

§12 Regnskaps- og,- revisjonsplikt, mv.

(1) Idrettslaget er regnskaps- og revisjonspliktig og skal utarbeide et årsregnskap som vedtas av årsmøte. Årsmøteregnskapet skal undertegnes av samtlige styremedlemmer. Dersom idrettslaget har daglig leder, skal også daglig leder undertegne.

(2) Idrettslaget skal følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon der dette gjelder. Idrettslag med en årlig omsetning på fem millioner kroner eller mer, skal engasjere revisor og følge alminnelig lovgivning for regnskap og revisjon selv om de ikke er forpliktet til dette etter alminnelig lovgivning. For idrettslag som ikke har regnskapsplikt etter alminnelig lovgivning, gjelder uansett følgende:

a) Regnskapet skal vise en oppstilling over inntekter og kostnader i regnskapsåret og skal omfatte hele idrettslagets aktivitet. Dersom idrettslaget er inndelt i flere grupper/avdelinger, skal de enkelte grupper/avdelingers aktivitet også vises i regnskapet.

Side 8 av 14

b) Alle transaksjoner skal dokumenteres på en måte som viser deres berettigelse.

c) Regnskapet skal bokføres og spesifiseres så ofte som opplysningenes karakter og idrettslagets art og omfang tilsier.

d) Regnskapet med alle bilag, bokførte opplysninger og underdokumentasjon skal oppbevares på en trygg måte i minimum fem år etter regnskapsårets slutt.

e) Bankkonti skal være knyttet til idrettslag, og skal disponeres av minimum to personer i fellesskap. Alle utbetalingstransaksjoner skal være godkjent av minimum to personer i fellesskap.

(3) Idrettslaget skal ha underslagsforsikring.

§13 Budsjett

(1) På årsmøtet skal det vedtas et budsjett som inneholder alle hovedposter i resultatregnskapet.

Eventuelle midler avsatt til kontrollutvalgets arbeid skal spesifiseres særskilt.

(2) Budsjettet skal være realistisk, og resultatet skal ikke vise underskudd med mindre det dekkes av positiv

egenkapital. Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i en egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

(3) Det vedtatte budsjettet bør fremkomme i egen kolonne når årsregnskapet fremlegges.

§14 Utlån og garanti

Idrettslaget kan ikke gi lån eller stille garantier for lån hvis ikke lånet eller garantien er sikret med

betryggende pant eller annen betryggende sikkerhet. Sikkerheten for lån og garantier skal

opplyses i note til årsoppgjøret.

KAPITEL 4 ÅRSMØTE, STYRE, UTVALG MV.

§ 15 Årsmøtet

(1) Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og avholdes hvert år innen utgangen av mars måned.

(2) Årsmøtet innkalles av styret med minst én måneds varsel direkte til medlemmene eventuelt på annen forsvarlig måte, herunder ved kunngjøring i pressen, eventuelt på idrettslagets internettside. Innkallingen kan henvise til at saksdokumentene gjøres tilgjengelig på idrettslagets internettside eller på annen forsvarlig måte. I så fall skal det fremgå at dokumentene vil bli gjort tilgjengelige senest én uke før årsmøtet. Forslag som skal behandles på årsmøtet, må være sendt til styret senest to uker før årsmøtet. Fullstendig sakliste og andre nødvendige saks-dokumenter med forslag til årsmøtet må være gjort tilgjengelig senest én uke før årsmøtet.

(3) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og

godkjenning av saklisten, om årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

(4) Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. Årsmøtet kan beslutte at andre personer og/eller

media kan være tilstede, eventuelt at årsmøtet kun er åpent for medlemmer og andre med møterett.

Side 9 av 14

(5) Årsmøtet er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst

tilsvarer antall styremedlemmer som skal velges av årsmøte. Dersom årsmøtet ikke er vedtaksført, kan

det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(6) På årsmøtet kan ikke behandles forslag om endring i lov eller bestemmelser som ikke er oppført på

den saklisten som er gjort tilgjengelig eller sendt ut. Andre saker kan behandles når 2/3 av de

fremmøtte stemmeberettigede vedtar det ved godkjenning av saklisten.

§ 16 Ledelse av årsmøtet

Årsmøtet ledes av valgt(e) dirigent(er). Verken dirigent eller protokollfører behøver å være medlem.

§ 17 Årsmøtets oppgaver

Årsmøtet skal;

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Velge dirigent(er).

3.Velge protokollfører.

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen.

5. Godkjenne innkallingen.

6. Godkjenne sakslisten.

7. Godkjenne forretningsorden.

8. Behandle idrettslagets årsberetning.

9. Behandle idrettslagets regnskap, styrets økonomiske beretning, kontrollutvalgets beretning og revisors beretning.

10. Behandle forslag og saker.

11. Fastsette medlemskontingent på minst kr 50, og treningsavgift, eller gi fullmakt

til å fastsette treningsavgifter.

12. Vedta idrettslagets budsjett.

13. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

14. Foreta følgende valg:

a) Styre med leder, nestleder, styremedlemmer og minst et varamedlem. Et styremedlem med ansvar for barneidrett.

b) Kontrollutvalg med minst to medlemmer og minst et varamedlem.

c) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene.

d) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

e) Eventuelle øvrige valg i henhold til idrettslagets organisasjonsplan. Leder og nestleder i disse avdelingene:

• Fotball

• Håndball

• Innebandy

• Ski

• Trim & Friidrett

• Allsidig barneidrett

Leder og nestledere i velges enkeltvis. Øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmer samlet. Der det velges varamedlem skal det velges 1.varamedlem, 2.varamedlem osv.

15. Engasjere revisor til å revidere idrettslagets regnskap.

Side 10 av 14

§ 18 Stemmegiving på årsmøtet

(1) Med mindre annet er bestemt i denne lov, skal et vedtak, for å være gyldig, være truffet med

alminnelig flertall av de avgitte stemmer. Ingen representant har mer enn én stemme, og ingen kan stemme på vegne av andre. Blanke stemmer skal anses som ikke avgitt.

(2) Valg foregår skriftlig hvis det foreligger mer enn ett forslag eller det fremmes krav om det. Blanke stemmer, eller stemmer på kandidater som ikke er foreslåtte, eller som inneholder flere kandidater, enn det antall som skal velges, teller ikke, og stemmene anses som ikke avgitt.

(3) Når et valg foregår enkeltvis og ingen kandidat oppnår mer enn halvparten av de avgitte stemmer,

foretas omvalg mellom de to kandidater som har oppnådd flest stemmer. Er det ved omvalg

stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

(4) Når det ved valg skal velges flere ved en avstemning, må alle, for å anses valgt, ha mer enn halvparten

av de avgitte stemmer. Dette gjelder ikke ved valg av varamedlem. Hvis ikke tilstrekkelig mange

kandidater har oppnådd dette i første omgang, anses de valgt som har fått mer enn halvparten av stemmene. Det foretas så omvalg mellom de øvrige kandidater og etter denne avstemning anses de valgt som har fått flest stemmer. Er det ved omvalg stemmelikhet, avgjøres valget ved loddtrekning.

§ 19 Ekstraordinært årsmøte

(1) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget innkalles av idrettslagets styre med minst 2 ukers frist etter:

a) Vedtak av idrettslagets styre eller årsmøte.

b) Vedtak av styre eller årsmøte/ting i overordnet organisasjonsledd,- eller

c) skriftlig krav fra ¼ eller 50 av idrettslagets stemmeberettigede medlemmer.

(2) Saklisten og andre nødvendige dokumenter skal vedlegges innkallingen eller være gjort tilgjengelig på forsvarlig måte og dette skal fremgå av innkallingen.

(3) Ekstraordinært årsmøte er vedtaksført dersom det møter et antall stemmeberettigede medlemmer som minst tilsvarer antall medlemmer av styret iht. denne lov. Dersom det ekstraordinære årsmøtet ikke er vedtaksført, kan det innkalles til årsmøte på nytt uten krav til minimumsdeltakelse.

(4) Ekstraordinært årsmøte i idrettslaget skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet/kravene om innkalling av det ekstraordinære årsmøtet.

(5) Ved innkalling i strid med bestemmelsen, avgjør det ekstraordinære årsmøtet hhv. under godkjenning av innkalling og godkjenning av saklisten, om det ekstraordinære årsmøtet er lovlig innkalt og om det er saker som ikke kan behandles.

§ 20 Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang

Disposisjoner av vesentlig betydning, ekstraordinær karakter eller betydelig omfang i forhold til idrettslagets størrelse eller virksomhet, kan kun vedtas av årsmøte.

§ 21 Styret i Sjetne idrettslag

Side 11 av 14

(1) Sjetne IL ledes og forpliktes av styret, som representerer idrettslaget utad. Styret-, er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.

(2) Styret skal blant annet:

a) Iverksette årsmøtets og overordnede organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Påse at idrettslagets midler brukes og forvaltes på en forsiktig måte i samsvar med de vedtak som er fattet på årsmøtet eller i overordnet organisasjonsledd, og sørge for at idrettslaget har en tilfredsstillende organisering av regnskaps- og budsjettfunksjonen samt en forsvarlig økonomistyring.

c) Oppnevne komiteer/utvalg og utarbeide mandat/instruks for disse.

d) Oppnevne en ansvarlig for politiattestordningen og en ansvarlig for barneidretten.

e) Oppnevne representanter til årsmøter/ting i overordnede organisasjonsledd dersom årsmøtet ikke har valgt representanter.

f) Rapportere organisasjonsdata i samsvar med krav fastsatt av idrettsstyre.

(3) Styret skal avholde møter når lederen bestemmer det eller minst to av styrets medlemmer

forlanger det.

(4) Styret i Sjetne idrettslag består av;

a. Leder

b. Nestleder

c. 4-6 styremedlemmer, hvorav bl. annet følgende ansvarsområder skal dekkes:

• økonomi

• barneidrett

• politiattest

d. Ingen varamedlemmer

(5) Styret kan oppnevne et arbeidsutvalg bestående av leder, nestleder og 1 representant til i fra styret.

Arbeidsutvalget kan ha som oppgave å saksforberede større saker som skal behandles i styret.

(6) Dersom klubben har ansatte, er det styret i Sjetne IL som har arbeidsgiveransvar. Styreleder eller

nestleder er ansattes nærmeste overordnede. Det er styret som er ansvarlig for ansettelser.

§ 22 Kontrollutvalg

(1) Kontrollutvalget har følgende oppgaver:

a) Påse at idrettslagets virksomhet drives i samsvar med idrettslagets og overordnet organisasjonsledds regelverk og vedtak.

b) Ha et særlig fokus på at idrettslaget har forsvarlig forvaltning og økonomistyring, at dets midler benyttes i samsvar med lover, vedtak, bevilgninger og økonomiske rammer.

c) Forelegges alle forslag til vedtak som skal behandles på årsmøte, og avgi en uttalelse til de saker som ligger innenfor sitt arbeidsområde.

d) Føre protokoll over sine møter, avgi en beretning til årsmøte, og foreta regnskapsrevisjon, med mindre idrettslaget har engasjert revisor. I så fall skal utvalget minst ha et årlig møte med revisor, og kan ved behov engasjere revisor for å utføre de revisjonsoppgaver utvalget finner nødvendig.

e) Utføre de oppgaver som fremgår av vedtatt instruks.

Side 12 av 14

(2) Kontrollutvalget skal ha tilgang til alle opplysninger, redegjørelser og dokumenter som

utvalget anser nødvendig for å utføre sine oppgaver.

§ 23 Valgkomite

Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut av valgkomiteen med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet.

§ 24 Grupper

(1) Idrettslagets årsmøte kan beslutte å opprette og nedlegge grupper, og hvordan disse skal organiseres og

ledes. Dette vedtas i forbindelse med årlig behandling av idrettslagets organisasjonsplan, jf. § 17 pkt. 13.

(2) Dersom idrettslagets årsmøte ved behandlingen av organisasjonsplanen har vedtatt å opprette grupper

med gruppestyrer, gjelder følgende:

a) Hver gruppe skal ha et gruppestyre på minst tre medlemmer. Gruppestyret velges på årsmøtet. Gruppen foreslår kandidater til gruppestyret til valgkomiteen. Eventuelt kan årsmøtet gi hovedstyret fullmakt til å oppnevne gruppestyrer etter forslag på kandidater fra gruppen.

b) Gruppen avholder et årlig møte før årsmøtet i idrettslaget. Hovedstyret fastsetter en siste frist for avholdelse av det årlige møtet. Møtet innkalles av gruppestyret med minst én ukes frist. Det årlige møtet skal behandle gruppens regnskap, og kan fremme innspill til hovedstyret om blant annet idrettslagets regnskap, årsberetning, treningsavgift, budsjett og årsplan.

c) Gruppestyret konstituerer seg selv, med mindre annet er besluttet av årsmøtet.

d) Gruppestyret fastsetter eventuell årlig treningsavgift innenfor rammen av fullmakt gitt av årsmøte

(3) Gruppestyret eller representant for grupper kan ikke inngå avtaler eller på annen måte forplikte idrettslaget uten fullmakt fra hovedstyret.

(4) Sjetne idrettslag organiserer gruppene; Allsidig barneidrett, opprettet i 1988 Fotball, opprettet i 1970 Håndball, opprettet i 1970 Innebandy, opprettet i 2011 Ski, opprettet i 1970 Trim/friidrett, opprettet i 2016. (Friidrett og trim ble opprettet som egne grupper i 1970)

a. Samtlige medlemmer i disse gruppene blir automatisk medlem av Sjetne IL ved innmelding i en eller flere av idrettslagets grupper. b. Gruppene er forpliktet til å følge Sjetne ILs til enhver tid gjeldende lover og bestemmelser. c. Styret i Sjetne idrettslag er forpliktet til å påse at ingen grupper foretar seg noe som er egnet til å skade lagets navn og rykte. d. Alle de i første ledd nevnte grupper er forpliktet til å bruke lagets farger og merke som symbol. e. De i første ledd nevnte lag kan ikke skifte navn eller farge på klubbdrakt uten forutgående godkjennelse fra styret i Sjetne IL.

Side 13 av 14

KAPITEL 5 ØVRIGE BESTEMMELSER

§ 25 Lovendring

(1) Styret skal oppdatere loven i samsvar med eventuelle endringer i NIFs lov/lovnorm, og gjøre endringene kjent for idrettslagets medlemmer så snart de er vedtatt av styret.

(2) Øvrige lovendringer kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte i idrettslaget etter å ha vært oppført på saklisten, og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Endringene trer i kraft straks med mindre årsmøte vedtar noe annet. Dersom årsmøtet vedtar lovendringer, sendes protokollen til idrettskretsen. Ved eventuell motstrid mellom idrettslagets regelverk og NIFs regelverk, går NIFs regelverk foran. Idrettskretsen kan, som overordnet organisasjonsledd, pålegge nødvendig endring for å unngå motstrid med NIFs regelverk.

(3) Endringer i §§ 24 og 25 kan ikke vedtas av idrettslaget selv med mindre endringene følger av NIFs

regelverk eller lovnorm.

§ 26 Oppløsning, sammenslutning, utmelding og annet opphør.

(1) Forslag om oppløsning må vedtas med minst 2/3 flertall på to påfølgende årsmøter, der det etterfølgende årsmøte må avholdes minimum tre måneder og maksimum 6 måneder senere. Dersom idrettslagets årsmøte vedtar oppløsning ved enstemmighet, er idrettslaget oppløst uten påfølgende årsmøte. Idrettslaget skal skriftlig varsle idrettskrets og særforbund senest 14 dager før idrettslagets årsmøte behandler forslag om oppløsning.

(2) Sammenslutning med andre idrettslag anses ikke som oppløsning av idrettslaget. Vedtak om sammenslutning eller utmelding fra særforbund og/eller NIF treffes i samsvar med bestemmelsene om lovendring , jf. § 24

(3) Ved utmelding tilfaller idrettslagets eiendeler NIF eller formål godkjent av Idrettstyret hvis det er ytret offentlig støtte/spillemidler til disse eiendeler. Ved oppløsning eller annet opphør av idrettslaget tilfaller lagets overskytende midler etter avvikling et formål godkjent av idrettskretsen. Underretning om at idrettslaget skal oppløses, skal sendes til idrettskretsen 14 dager før idrettslaget holder sitt ordinære årsmøte for behandling av saken.

§ 27 Utmerkelser og æresmedlemskap For å hedre utøvere og trenere, ledere og tillitsvalgte som gjør/har gjort en betydningsfull innsats for Sjetne IL, har årsmøtet 2018 vedtatt følgende utmerkelser: (1) Æresmedlemskap Sjetne ILs høyeste utmerkelse er æresmedlemskap. Følgende kan nomineres til æresmedlemsskap: a. Utøvere som har representert klubben på en enestående måte og oppnådd gode resultater på internasjonalt plan b. Ledere/trenere/tillitsvalgte som har utført en meget betydningsfull og omfattende innsats for klubben over en periode på i størrelsesorden 15 år.

Etter innkomne forslag, innstiller Hovedstyret innstiller på Æresmedlemskap. Æresmedlemmer utnevnes på årsmøter eller jubileumsmarkeringer.

Side 14 av 14

Æresmedlemskap utdeles i form av Sjetnemerke med gullkrans og diplom.

Æresmedlemmer har livstidsmedlemskap i Sjetne IL.

(2) Hederstegn gis til medlemmer i Sjetne IL som har gjort seg særlig fortjent til dette. De har gjennom flere år tatt på seg omfattende oppgaver innen laget, og utført disse med entusiasme og dyktighet uten å for dette ha mottatt økonomisk vederlag. De har arbeidet for idrettens og lagets fremme og har arbeidet for at idrettslaget skal stå sterkt i lokalsamfunnet. Etter innkomne forslag, innstiller Hovedstyret til Hederstegnet. Hederstegnet utdeles på årsmøter, jubileumsmarkeringer eller andre store arrangement. Hederstegnet utdeles i form av Sjetne IL merke med sølvkrans og diplom.

(3) Hovedstyrets Innsatspris

Hovedlagets innsatspokal kan utdeles årlig under årsmøtet til:

a) Den/de av lagets aktive som det siste året har representert Sjetne IL på en meget god måte, eller

b) Den tillitskvinne/mann som det siste året har ytet laget verdifull innsats

Etter innkomne forslag, innstiller Hovedstyret til Innsatsprisen.

I tillegg til forslag på enkeltpersoner kan det også fremmes forslag på utdeling av ærespris til lag.

Hovedstyrets Innsatspris utdeles i form av gavesjekk pålydende en sum hovedstyret vedtar.

--------------------------

Ikrafttreden

Disse lover som trer i kraft 01.01.2020.