Klubbens statutter

ALMINNELIGE BESTEMMELSER

Navn

Lagets navn er "Sjetne Idrettslag". Det ble stiftet 19. oktober 1970.

Formål

Laget skal gjennom samarbeid og kameratskap fremme idrett og friluftsliv i sunne former.

Farger og merke

 1. Lagets farger er burgunder og svart.
 2. Lagets merke har skjoldform med spiss bue og burgunder bunnfarge. På hvit skråbjelke står Sjetne I.L. i svart.

Forbund

Laget er tilsluttet: 

 1. Norges Idrettsforbund gjennom Sør-Trøndelag Idrettskrets.
 2. Laget er tilsluttet de særforbund som lagets årsmøte bestemmer.

 

MEDLEMSKAP

Medlemmer

 1. Enhver som har betalt kontigent og som underordner seg lagets og overordnede idrettsmyndigheters lover, kan være medlem.
 2. Ved nyinnmelding skal oppgis fødselsdato og år, adresse og evt. tidligere medlemskap i lag tilsluttet Norges Idrettsforbund. Enhver opptakelse innføres straks i medlemsprotokollen.
 3. Et medlem kan ikke tas opp dersom forpliktelser til et annet lag ikke er oppfylt. 
 4. Deltakelse i en av idrettslagets grupper eller særidretter medfører automatisk innmelding i hovedlaget. 
 5. Utmelding av laget skal skje skriftlig. Ved overganger til ny klubb plikter avdeling å sjekke at alle forpliktelser til idrettslaget er oppgjort.

Medlemmers rettigheter og plikter

 1. Medlemmer har adgang til alle lagets møter med mindre styret av særlige hensyn bestemmer noe annet.
 2. Medlemmer 18 år og eldre kan velges til tillitsvalgte.
 3. Medlemmer 15 år og eldre har stemmerett på årsmøter.

Medlemskontigent

 1. Kontigenten betales forskuddvis. Kontigentsatsene fastsettes av årsmøtet.
 2. Årsmøtet kan bestemme familierabatt for familier med 3 eller flere familiemedlemmer som deltar i idrettslaget. Familiekontigenten settes til tre ganger ordinær medlemskontigent minus 25%.
 3. Medlemmer som skylder kontigent for mer enn ett år, mister sine rettigheter og blir strøket i medlemsprotokollen. Et strøket medlem kan ikke gjenopptas før skyldig kontigent og andre forpliktelser er ordnet.

 

ÅRSMØTE

Ordinært årsmøte

 1. Årsmøtet holdes fortrinnsvis i løpet av februar og innkalles med minst 3 ukers varsel.
 2. Årsmøtet skal
  1. velge møteleder og referent som sammen med 2 møtedeltakere skal undertegne protokollen,
  2. behandle styrets Årsberetning,
  3. behandle årsrapportene fra gruppene (kfr. §15),
  4. behandle årsregnskaper i revidert stand,
  5. vedta budsjetter for kommende år,
  6. behandle innkomne forslag,
  7. foreta valg i overensstemmelse med §12.

Ekstraordinære årsmøter

 1. Ekstraordinært årsmøte holdes når styret eller 1/3 av de stemmeberettigede medlemmer krever det.
 2. Ekstraordinært årsmøte kunngjøres på samme måte som ordinære årsmøter og innkalles med minst 14 dagers varsel.
 3. Ekstraordinært årsmøte kan bare behandle den eller de saker kravet om årsmøtet gjelder og som er kunngjort i innkallingen.

Forslag

 1. Forslag som ønskes behandlet på ordinær årsmøte, må være styret i hende senest 10 dager før og kunngjort senest 7 dager før årsmøtet.
 2. Forslag som ønskes behandlet på ekstraordinært årsmøte, må være kunngjort i innkallingen.
 3. Under behandlingen av forslag kan det framsettes benkeforslag.

Vedtak

 1. Alle vedtak må være i samsvar med overordnede idretssorganisasjoners lover og bestemmelser.
 2. Et årsmøte innkalt og kunngjort på foreskreven måte (kfr. §8 pkt. 1 og §9 pkt. 2), er vedtaksført uansett frammøte. 
 3. Avstemminger skal være skriftlig dersom noen forlanger det. Blanke stemmesedler regnes som ikke avgitt og teller ikke.
 4. I vanlige saker vedtas forslag med simpelt flertall (dvs. minst 1 mer enn halvparten) av de avgitte stemmer. 
 5. Statuttforslag er vedtatt når minst 2/3 av de frammøtte stemmeberettigede stemmer for.

Valg

 1. Årsmøtet velger i følgende orden og enkeltvis:
  1. leder, nestleder, sekretær, kasserer, utdanningskontakt.
  2. 2 styremedlemmer
  3. gruppeutvalg for de grupper som er nevnt i §13, pkt 1.
  4. revisorer, dersom ikke laget har engasjert revisor.
  5. valgkomité som består av 1 leder og 2 medlemmer.
  6. komite for utmerkelser, se §20.
 2. Årsmøtene velger dessuten representanter til ting i de idrettsorganisasjoner laget er tilsluttet. Styret kan gis fullmakt til å utpeke disse.
 3. Alle tillitsvalgte velges for to år ad gangen. Det skal etterstrebes kontinuitet i styret ved overlappende styrevervsperioder. Suppleringsvalg kan også foregå på ekstraordinært årsmøte når det er kunngjort i innkallingen (kfr. §9. pkt. 3). 
 4. Valg kan foregå ved akklamasjon når det foreligger forslag på kun én kandidat. Foreligger mer enn ett forslag, skal valget være skriftlig. Valgt er den som oppnår flertall (dvs. minst 1 mer enn halvprten) av de avgitte stemmene. Blanke stemmesedler regnes som ikke avgitt og teller ikke. Oppnår ingen kandidat flertall, foretas bundet omvalg mellom de to kndidater som har fått flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning.

Når flere skal velges ved én avstemming, må alle, for å anses valgt, oppnå et flertall av avgitte stemmer. Dersom ikke et tilstrekkelig antall kandidater oppnår dette i første valgomgang, er de valgt som får flertall. Det foretas så bundet omvalg mellom de øvrige kandidater, og valgt er de som oppnår flest stemmer. Er det stemmelikhet ved omvalg, avgjøres valget ved loddtrekning. 

 

STYRET

Styrets sammensetning

 1. Styret består av arbeidsutvalget og gruppelederne i fotball, trim, håndball, ski og allsidig barneidrett.
 2. Arbeidsutvalget består av:
  1. leder
  2. nestleder
  3. sekretær
  4. minimum 1 styremedlem

Styrets arbeid

 1. Styret er vedtaksført når et flertall av arbeidsutvalget eller styret er frammøtt.
 2. Styrelederen
  1. Har den daglige ledelsen av laget. Han leder styrets forhandlinger og lagets møter, hvis ikke annet er fastsatt. Dersom ikke annet er sagt i statuttene eller besluttes av årsmøtet eller hovedstyret respresenterer styrelederen Sjetne IL utad og i utvalg, råd og selskaper hvor Sjetne IL er representert eller har eierandeler. Styrelederen kan gi fullmakt til andre til å representere Sjetne IL.
  2. Styrelederen skal samarbeide med andre tillitsvalgte og eventuelt ansatte iht. de retningslinjer og instrukser som er vedtatt og skal representere laget utad.
  3. Styrelederen skal holde seg orientert om virksomhet i særgruppene.
  4. Styrelederen skal sørge for at det avgis årsrapport
  5. Har ansvar for føring av lagets regnskaper og medlemsfortegnelse. Har fullmakt til å forestå alle inn- og utbetalinger på vegne av laget etter leders instruks. Skal sørge for at lagets midler er forvart i bank eller på en annen betryggende måte. 
  6. Har ansvar for å følge opp og kontrollere økonomien i særgruppene
  7. Har ansvar for at medlemsregister blir ført. Har ansvar fir etablering av rutiner for innkrevinng av kontigent i laget og har ansvar for å atablere rutiner for å styrke og kontrollere lagets økonomiske situasjon. 
 3. Nestlederen
  1. Fungerer som leder under dennes fravær.
  2. Nestlederen skal ha et hovedansvar for å koordinere inntektsbringende aktiviteter i laget og samarbeide med særgruppene og evt. daglig leder om dette arbeidet. 
  3. Er arbeidsutvalgets materialforvalter og skal ha en oppdatert oversikt og kontroll på hovedlagets eiendeler utenom arkiv.
  4. Er ansvarlig for oppfølging av lagets eide og leide anlegg i samarbeid med daglig leder 
 4. Sekretæren
  1. Skal føre protokoll over alle styremøter og medlemsmøter. I samråd med lederen føre lagets korrespondanse, og dessuten være lagets arkivar.
  2. Sekretæren har et hovedansvar for informasjonsfora og informasjonsrutiner i laget opprettholdes gjennom oppslag, trykte eller elektroniske media.
  3. Sekretæren skal passe på at valg, adresseforandringer og lignende som har interesse for krets og forbund blir meldt. Sekretæren må sammen med økonomiansvarlig sende inn oppgaver over lagets medlemmer pr. 1. januar til overordnede instanser.
  4. Har ansvar for å innsende nødvendige søknader om støtte til lagets drift i samråd med lederen.
 5. Styremedlem
  1. Har ansvar for lagets kompetansesatsning og leder-rekruttering
  2. Er kontaktperson for en eller flere avdelinger
 6. Styret kan foreta en annen arbeidsfordeling på områder der det faller seg naturlig

 

GRUPPEUTVALG

Grupper

Laget har følgende grupper/særidretter:

 1. allsidig barneidrett
 2. fotball
 3. friidrett
 4. håndball
 5. innebandy
 6. ski
 7. trim

Gruppeutvalgenes sammensetning

Hver gruppe/særidrett ledes av et utvalg som består av:

 1. leder
 2. nestleder
 3. sekretær
 4. kasserer
 5. utvalgsmedlemmer

Leder, nestleder, sekretær og styremedlemmer velges på årsmøtet. Utvalgsmedlemmene kan velges på årsmøtet, eller de oppnevnes av gruppelederne innen 14 dager etter årsmøtet. 

Gruppeutvalgenes arbeid

 

 1. Gruppelederen leder utvalgets arbeid, og han er medlem av lagets styre. Ved forfall plikter gruppenestlederen eller et annet utvalgsmedlem å møte.
 2. Gruppenestlederen er gruppelederens stedfortreder.
 3. Materialforvalter bør utvalget velge dersom det på vegne av laget forvalter utstyr som ikke er typisk forbruksmateriell, og skal sørge for at alle nyanskaffelser blir registrert, samt ettersyn av lagets eiendeler.
 4. Gruppestyret er ansvarlig overfor lagets styre og for gruppens økonomi. Lagets styre bestemmer i hvilken utstrekning gruppestyret kan forplikte laget. 
 5. Gruppeutvalget skal behandle alle faglige og idrettstekninske saker som gjelder gruppens idrettsgren.
 6. Gruppeutvalget skal sørge for påmelding til stevner etter de økonomiske retningslinjer som styret fastlegger, fungere som uttakskomité samt passe på at lover og disiplin holdes og rapportere overtredleser til lagets styre.
 7. Gruppeutvalget skal for årsmøtet legge fram årsrapport om gruppevirksomhet, deltakelse og plasseringer i stevner m.v. Før årsmøtet skal avgående utvalg overfor valgkomiteen instille på nye gruppetillitsvalgte.

 

VALGKOMITE

Valgkomiteens sammensetning

 1. Valgkomiteen velges av årsmøtet med 1 leder og 2 medlemmer med periodetid 1 år.

Valgkomiteens arbeid

 1. Valkomiteen skal i samarbeid med avgående hovedstyre innstille på nytt hovedstyre senest 14 dager før årsmøte.
 2. Valgkomiteen foreslår også
  • ny valgkomité
  • komité for utmerkelser
  • revisor

UTMERKELSER

§20 Organisering

 1. På årmsøtet velges en "komite for utmerkelser", bestående av tre medlemmer.
 2. Utmerkelser kan gis med bakgrunn i gode sportslige prestasjoner eller langvarig sportslig/administrativ ledelse. 
 3. Forslag til utmerkelser kan fremmes av hovedstyret, gruppene eller enkeltmedlemmer.
 4. Forslaget skal inneholde faktiske opplysninger og en kort begrunnelse.
 5. Forslag til kandidater mottas hvert år for alle typer utmerkelser.
 6. Forslagene behandles av "komite for utmerkelser" og vedtas av et enstemmig hovedstyre.
 7. Tid og sted for utdeling av utmerkelser avgjøres av "komite for utmerkelser" i samarbeid med hovedstyret og forslagsstiller. De høyeste utmerkelsene deles fortrinnsvis ut i forbindelse med jubileumstilsteininger hvert femte år.

§21 Kriterier for ulike utmerkelser

 1. "Sjetnemerke med gullkrans og diplom" (utmerkelsen "ÆRESMEDLEM") kan deles ut til
  1. utøvere som har representert klubben på en enestående måte og oppnådd gode resultater på internasjonalt plan
  2. ledere som har utført en meget betydningsfull og omfattende innsats for klubben over en periode på størrelsesorder 15 år.
 2. "Sjetnemerke med sølvkrans og diplom" kan deles ut til
  1. utøvere som har representert klubben på en utmerket måte og oppnådd gode resultater på nasjonalt plan
  2. lederesom har utført en god innsats for klubben over en periode på i størrelsesorden 10 år
 3. "Diplom" kan deles ut til
  1. utøvere som har representert klubben på en meget god måte og oppnådd gode resultater på kretsplan
  2. ledere som har utført en god innsats fro klubben over en periode på i størrelsesorden 5 år
 4. Nærmere presisering av kriteriene
  1. For sportslig innsats er det brukt begrepet "gode resultater på ulike plan". Prestasjonen må til en viss grad vurderes i forhold til type idrett, men som et utgangspunkt kan en anta at utøveren bør være "blant de 3 beste i sin årsklasse" eller "blant de 10 beste på seniornivå". En utøver som har deltatt i et internasjonalt mesterskap (EM, VM eller OL) er automatisk kvalifisert for den høyeste utmerkelsen. Sportslig utmerkelse kan også gis til en utøver som har en klar tilhørighet til Sjetne IL selv om utøveren representerer en annen klubb på det tidspunkt resultatene oppnås.
  2. For administrativ/sportslig ledelse bør det i tillegg til antall år legges til grunn hvilken betydning arbeidet har hatt for klubben. Verv på krets- eller forbundsnivå kan også tillegges betydelig vekt.
  3. Utmerkelser skal normalt bare gis til ungdom og voksne. Det vil si at sportslige prestasjoner innen barneidrett (12 år og yngre) ikke skal tillegges noen vekt.
  4. De ulike utmerkelsene kan bare deles ut én gang til hver enkelt person. 
  5. "Komite for utmerkelser" og styret i idrettslaget kan til en viss grad legge inn eget skjønn og individuelle betrakninger i sin tolkning av disse kriteriene. 

 

 

OPPLØSNING OG LOVENDRING

§22 Oppløsning

 1. Oppløsning av llaget kan bare vedtas på ordinært årsmøte etter at forsøag herom på forhånd er satt opp på sakslista som er tilstilt medlemmene minst 14 dager før årsmøtet.
 2. Blir oppløsning vedtatt med minst 2/3 flertall (av de frammøtte stemmeføre), holdes ekstraordinært årsmøte en måned senere, og for at laget skal kunne oppløses, må vedtaket her gjentas med 2/3 flertall.
 3. Sammenslutning med andre lag anses ikke som oppløsning av laget. Vedtak om sammenslutning og nødvendige statuttendringer i samsvar med dette, følger lovens bestemmelser om lovendringer.
 4. I tilfelle oppløsning tilfaller lagets eiendeler Norges Idrettsforbund eller formål godkjent av idrettstyret.

 

§23 Statuttendringer

 1. Endringer av disse statutter kan bare foretas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å være oppført på saksliste og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Behandlingen skal være som beskrevet i §10 og 11.
 2. Statuttendringer må sendes til idrettsstyret til godkjennelse.
 3. 0 kan ikke endres.
Levert av IdrettenOnline